TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Suunnittelutyöpajapäivä

(Publicerat 13.03 2014 klo 13:44)

Työskentelimme eilisen päivän alakoulun Vintillä Tukemoa suunnitellen. Markku Lang ja Pasi Kurttila vetivät työpajaa ja mukana oli myös arkkitehti Heikki Luminen. Kiitokset heille: päivä oli onnistunut, keskustelu vilkasta ja innostunutta. Sallivassa ja myönteisessä hengessä puhuimme paljon pedagogisista ratkaisuista ja erilaisista näkökulmista asioihin. Työpajaan osallistui 8 yläkoulun opettajaa. Teimme kahdessa ryhmässä skenaariot siitä, millaista Tukemossa voisi olla.

Aluksi pohdimme tukitoimia ja laitoimme niitä tärkeysjärjestykseen. Sen jälkeen hahmottelimme mahdollisuuksia ja haasteita muutamien kysymysten kautta. Lopuksi kirjoitimme skenaariot lyhyen kertomuksen muotoon. Tässä tuotoksemme.

1. Mitkä ovat kolme nousussa olevaa teknologiaa, joilla tulee olemaan suurin vaikutus opettamiseen ja oppimiseen (oppimisen tuen näkökulmasta)?

RYHMÄ 1: BYOD, jaetut näytöt, moniaistimustila/virtuaaliympäristö

RYHMÄ 2: Henkilökohtaisen tabletin tai vastaavaan käyttö esim. sanaston/käsitteistön ymmärtämiseksi

 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä opetukseen liittyvää uutta mahdollisuutta opettajille (oppimisen tuen näkökulmasta)?

RYHMÄ 1:yhteisopettajuus sekä aineenopettajien että erityisopettajan kanssa, opetuksen eheyttäminen yli ainerajojen ( tässäkin voisi olla yhteisopettajuutta), opettajan vahvuuksien hyödyntäminen (esim. erilaisten oppimistyylien mukainen opetus)

RYHMÄ 2: Monipuoliset (sähköiset) opetusmateriaalit, samanaikaisopettajuuden mahdollisuudet

 

3. Mitkä ovat kolme tärkeintä opetukseen liittyvää haastetta opettajille (oppimisen tuen näkökulmasta)?

RYHMÄ 1: toimintakulttuurin muuttaminen ja siihen liittyvä resurssointi, erilaisuuden ymmärtäminen, ryhmädynamiikan ymmärtäminen

RYHMÄ 2: Tasoerot opetusryhmissä (integraatio), uuden teknologian omaksuminen ja mielekäs soveltaminen

 

4. Mitkä ovat kolme tärkeintä uutta mahdollisuutta oppilaalle (oppimisen tuen näkökulmasta)?

RYHMÄ 1: Tuen saaminen ennakoivasti ja ajantasaisesti osana normaalia kouluarkea, temperamentin ja oppimistyylin mukainen oppimisympäristö: monipaikkainen ja yhteistoiminnallinen oppiminen, omien yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen oppimisessa ja tiedon näyttämisessä

RYHMÄ 2: Useampia erilaisia oppimistyylejä tukevia puitteita/menetelmiä tarjolla

 

5. Mitkä ovat kolme tärkeintä haastetta oppilaalle (oppimisen tuen näkökulmasta)?

RYHMÄ 1: itsesäätely, erilaisuuden ymmärtäminen, ryhmätyötaidot/ sosiaaliset taidot

RYHMÄ 2:  Pitkäjänteiseen työskentelyyn ja keskitymiseen pystyminen , vastuun kantaminen

 

SKENAARIOT

Ketkä toimijat ovat mukana skenaariossa? (esim. opettajat, oppijat, ulkopuoliset asiantuntijat/toimijat)

RYHMÄ 1:

2 aineenopettajaa, erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, opetusharjoittelijat, 2 luokkaa oppilaita eli n. 40 oppilasta (vaihtuvia, mahdollisimman moni pääsee tukemoon).

Toiminnassa voivat olla luontevasti sulautettuna mukana esim. kuraattori ja koulupsykologi.

 

Mikä on tämän skenaarion päätarkoitus?

RYHMÄ1: Opettajien yhteisopettajuuteen ohjaaminen, opettajien ja oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen, oppilaan tukeminen monipuolisin tavoin luonnollisena osana koulupäivää - tuen tuominen oppilaan luo.

RYHMÄ 2: Yhteisopettajuus, erilaisten oppilaiden huomioiminen, kolmiportaisen tuen jalkauttaminen luokkiin sekä tuen tuleminen oppilaiden luo.

 

Kuvaile Tukemoympäristö, jossa skenaario toteutetaan.

RYHMÄ 1:

Avoin, muunneltava, viihtyisä tila, tavarat paikallaan, toiminnot visuaalisesti näkyvissä, rauhallinen visuaalinen ilme. Värejä on, mutta ne on sommiteltu miellyttävän rauhallisiksi, ei “väri-ilotulitusta”. Säilytyskalusteita eriyttämismateriaaleja yms. varten, jotta oppilaiden työskentely omaan tahtiin sujuu joustavasti. Paikka myös oppilaiden ulkovaatteille ja tavaroille. Aulatilassa esittävänopetuksen “näyttämö” ja “katsomot”, missä voidaan katsella tuotoksia yhdessä ja järjestää suurryhmätilanteita. Oppilailla ja opettajilla on käytettävissä tarvittavat laitteet esim. tabletit. Tilassa on käytettävissä esim. jumppapalloja/tuolille asetettavia tasapainotyynyjä, stressipalloja sekä kunnollisia kuulokkeita musiikin ja oppimateriaalin kuunteluun. Tilassa on myös rauhoittumisen paikkoja, hiljaisia, suljetumpia ympäristöjä ja ylipäätään erilaisia työskentelypaikkoja, joista voi valita itselleen sopivan: pötköttelypaikoista seisomapaikkoihin yms.( teltta, säkkituolit, aistitila). Säädettävä valaistus. Akustiikka toimiva ja neuvotteluhuoneen puolelle myös äänieristys. Näköyhteydet joka puolelle, mutta tarvittaessa mahdollisuus myös sulkea ne.

RYHMÄ 2:

Avaran tilan lisäksi tarvitaan yksityisyyttä tarjoavia työskentelypisteitä. Värimaailma on yleisilmeeltään harmoninen ja rauhallinen.

 

Mitä skenaariossa tapahtuu? Mitä eri toimijat tekevät? Listatkaa toiminnot joita eri toimijat tekevät. Millaista vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä on tässä skenaariossa?

RYHMÄ 1:

Tukemossa voi toimia aineenopettajapari suunnitellen yhteisopettajuutta oman aineensa näkökulmasta yhteistyössä erityisopettajan kanssa. He voivat joustavasti ryhmitellä oppilaitaan opetuksen aikana ja hyödyntää erilaisia toimintamuotoja vaihtelevasti: 2-3 opettajaa yhdessä tai erikseen.

Tilassa voi olla yhtäaikaa myös eri aineiden opettajia, jotka suunnittelevät opetusta yhdessä yli ainerajojen. Tavoitteena eheyttää opetusta yli oppiaine- ja ikäryhmärajojen, ryhmäyttäminen ja työtapojen monipuolistaminen. (Esim. Tytin ja Liisan yhteinen taideterapia-, psykodraama- ja tarinateatterityöpaja) Joustava yhteistyö opettajien kesken: teknisen ope voi opettaa sähköoppia, kuviksen ope geometriaa, äidinkielen ja historian opet yhdessä draaman keinoin eri aikakausia tms.).

Tukemoon järjestetään  7. luokan päivä, 8. luokan päivä ja 9. luokan päivät/ jaksot, jotta mahdollisimman monet pääsevät hyödyntämään tilaa. Tukemopäivät suunnitellaan huolellisesti etukäteen tiiviiksi kokonaisuuksiksi.

Tukemossa on myös Tukemo-opettaja, joka on tilassa läsnä koko päivän, vaikka ryhmät ja aineenopettajat vaihtuvat. Hän hallitsee tukemon toimintatavat ja mahdollisuudet ja toimii tilan “isäntänä”/”emäntänä”.

Kuraattori/koulupsykologi voi tulla mukaan päivän kulkuun. Oppilaat voivat käydä vuorollaan kahden keskisiä tai pienryhmäkeskusteluja neuvotteluhuoneen puolella heidän kanssaan.

Opetusharjoittelijat ovat mukana toiminnassa. He harjoittelevat yhteisopettajuutta tilassa ja auttavat oppilaita työskentelyssä. He pitävät tilassa myös “tukipistettä”, johon oppilaat voivat mennä matalla kynnyksellä pyytämään tukiopetusta, apua läksyihin jne.

Ilmapiiri: vallitsee keskinäinen kunnioitus opettajien kesken ja suhteessa oppilaisiin. Kriiseihin ja konflikteihin puututaan tilanteessa heti. Koska Tukemossa on aina enemmän kuin yksi opettaja, tämä on mahdollista. Yksi opettajista alkaa selvittää tilannetta ja toiset jatkavat opetusta.

Tilassa voidaan järjestää myös vanhempainiltoja, paneelikeskusteluja, “messuja” ja esiintymisiä, poikkitaiteellisia tilaisuuksia. Tavoitteena monitoimitila.

 

 Mitä/millaista teknologiaa tässä skenaariossa käytetään? Kuinka sitä käytetään?

RYHMÄ 1:

Älytaulu ja valko- /liitutaulu tai vielä mieluummin interaktiivinen tykki ja heijastuspinta, joka toimii myös valkotauluna. Jaetut näytöt kaikissa tiloissa, molempiin suuntiin toimivat. Oppilailla käytössä tabletit tms. ja  simultaanitulkkauslaitteet ja sovellus, joka reaaliaikaikasesti kääntää tekstin esim. suomesta arabiaksi.

 

RYHMÄ 2:

Aulassa ja jokaisessa luokkatilassa on yhdellä seinällä laaja valkotaulu, joka toimii sekä tussitauluna että interaktiivisen tykin valkokankaana. Taulun materiaalin suhteen on varmistettava, että myös vasemmalla kädellä tussilla kirjoittaminen onnistuu. Luokkatiloissa on lisäksi liitutaulut. Oppilaille on varattu tabletit. Tietokoneen lisäksi opettajan käyttössä on erilliset CD-soittimet. Koko tila on akustoitu ja varustettu kunnollisella äänentoistolla. “Ubiko-tyyppinen” säädettävä valaistus.

 

 Mitä muita resursseja skenaarion toteuttaminen vaatii?

RYHMÄ 1: Opettajille suunnitteluaikaa ja koulutusta yhteisopettajuuteen ja tukemotilan käyttöön

 

Skenaariokertomus

RYHMÄ 1:

On aamu. Luokkatilaan saapuvat tällä kertaa 7A ja 7B luokat. Kaksi aineenopettajaa (äidinkieli ja historia), erityisopettaja, kuusi harjoittelijaa ja koulunkäynnin ohjaaja. Äidinkielen opettaja toimii tänään Tukemo-emäntänä. Väliseinät on avattu. Koko porukka kokoontuu isoon tilaan yhdessä. Tukemo-emännän johdolla keskustellaan kaikessa rauhassa, mitä kuuluu ja mikä on päivän ohjelma ja aiheet. Ohjeiden jälkeen jakaudutaan pienempiin ryhmiin. 

Toisessa luokassa äidinkielen opettajan johdolla halutaan tehdä toiminnallista, liikkumistilaa vaativaa työtä, johon tarvitaan paljasta lattiapintaa. Oppilaat siirtävät tuolit ja pöydät pois tieltä ja kaikki asettuvat istumaan piiriin istuintyynyjen päälle lattialle suunnittelemaan draamaa eilen käsitellyn tekstin pohjalta. Kertomus sijoittuu 1800-luvun Suomeen.

Toisessa luokassa oppilaat ryhmittyvät pöytien ääreen, säkkituoleihin, sohville ja korkeiden pöytien ääreen seisomaan. Historian tunti alkaa opettajajohtoisesti luokassa. Aiheena on sama aikakausi, kuin äidinkielen tunnilla. Opettaja ohjeistaa, millä tavoin aiheeseen lähdetään perehtymään ja soittaa pianolla aikakauden musiikkia. Pian opettaja antaa edistyneille oppilaille tutkimustehtävän aiheesta ja ohjaa heidät työskentelemään itsenäisesti aulatilaan. Erityisopettaja ottaa haltuun pääosan ryhmästä ja alkaa käsitellä aihetta heidän kanssaan.  Aineenopettaja auttaa heikompia oppilaita eteenpäin aiheen tutkimisessa. Koska yhdellä oppilaalla on vaikeuksia keskittyä työskentelyyn luokassa, hän pyytää saada siirtyä tehtävineen neuvotteluhuoneen perällä olevaan hiljaiseen, pehmeään työtilaan. Siellä oppilaat saavat halutessaan kuunnella musiikkia kuulokkeilla työskennellessään. Pian seuraan liittyy myös oppilaspari äidinkielen tunnilta. Työskentely suuressa ryhmässä on ollut heille vaikeaa, joten opettaja on antanut heille oman tehtävän: suunnitella dialogi kahden henkilöhahmon välillä.

Vähitellen oppilaat hajaantuvat ympäri Tukemotilaa pienissä ryhmissä tekemään tehtäväänsä kukin itselleen luontevassa paikassa.

Historian opettajan johdolla valmistellaan kuvaesitys aiheesta ja seuraavalla tunnilla oppilaat opettavat äidinkielen oppilaille, millaista oli elämä kyseisenä ajanjaksona. Kahden luokan oppilaat ovat jakaantuneet kolmeen pisteeseen. Jokaisella näytöllä näkyy ensin sama video aiheesta. Sitten historian oppilaat kertovat omissa pisteissään, mitä ovat oppineet aiheesta. Äidinkielen oppilaat kertovat, miten samat asiat näkyvät heidän tarinassaan. Esitystä muokataan vielä älytaululla yhdessä.

Päivä päättyy suuropetustilanteeseen, jossa kokoonnutaan kaikki yhteen. Oppilaiden esitysten pyöriessä näytöillä taustalla äidinkielen oppilaat esittävät näytelmänsä. Lopuksi käydään keskustelua aiheesta ja sen merkityksestä nykypäivänä.

 

RYHMÄ 2:

Tukemotilassa on alkamassa seuraava oppitunti. Oppilaat jättävät ulkovaatteet ja kengät niille tarkoitettuun paikkaan tilan ulkopuolella. Luokkaan saapuu kaksi aineenopettajaa, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja sekä kaksi oppilasryhmää. Kahdeksasluokkalaisten oppilasryhmä opiskelee kahdeksannen luokan geometriaa eli erilaisten tasokuvioiden geometriaa ja yhdeksäsluokkalaisten ryhmä opiskelee avaruusgeometriaa eli kolmiulotteisten kappaleiden geometriaa.

Tukemotila koostuu yhteisestä aulatilasta ja kolmesta toisiinsa yhteydessä olevasta luokkatilasta. Tunnin aluksi molemmat oppilasryhmät kokoontuvat omiin luokkatiloihinsa, joissa opettajat pohjustavat tunnin teemaa yhdessä sopimallaan tavalla. Kahdeksasluokkalaiset kertaavat lyhyesti tasokuvioiden pinta-aloja ja yhdeksäsluokkalaiset avaruuskappaleiden tilavuuksia valmistautuen näin ryhmiä yhdistävään pieneen projektityöhön. Tämän jälkeen oppilaat hakeutuvat neljän oppilaan (kaksi 8. lk oppilasta ja kaksi 9. lk oppilasta) ryhmiin ja ryhmälleen sopivan työskentelytavan ja -paikan. Projektityön aiheena on nestepakkauksen suunnittelu pakkauksen tilavuus ja pinta-ala huomioiden. Opettajat ovat jakaantuneet tilan eri osiin vetämään  työpisteitä. Ensimmäisessä pisteessä erityisopettaja auttaa niitä ryhmiä, joilla ongelmia työhön liittyvien laskujen kanssa. Toisessa pisteessä aineenopettaja auttaa piirtämään teknistä kuvaa pakkauksesta tabletilla sopivaa piirto-ohjelmaa käyttäen. Kolmannessa pisteessä toinen aineenopettaja tarjoaa välineitä apua varsinaisen pakkauksen askarteluun perinteisistä askartelumateriaaleista. Ryhmät voivat valita työskentelypaikkansa vapaasti ja hakea työpisteistä apua tarpeensa mukaan. Ryhmä, jolla on entiten vaikeuksia keskittyä työhönsä, siirtyy työskentelemään koulunkäynninohjaajan kanssa omaan pienempään tilaan.

Työn lopuksi kaikki ryhmät kokoontuvat laajempaan aulatilaan, jossa esitellään projektin aikana tehdyt sähköiset esitykset ja valmiit pakkaukset. Yhdessä keskustellaan työn sujumisesta ja tuotoksista.


Tytti Haapamäki


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •