Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Perusopetusta ei enää jaotella yleis- ja erityisopetukseen, vaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikki tukimuodot tulee järjestää oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tähän haasteeseen TUKEMO pyrkii vastaamaan. Projektin tavoitteena on joustavoittaa fyysistä oppimisympäristöä niin, että se mahdollistaa erilaisten tukitoimien toteuttamisen monipuolisesti.

 

 


 

Käyttöönottovuosi
2013

Koulun nimi
Oulun normaalikoulu 7-9

Linkki koulun sivuille
www.norssiportti.oulu.fi

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
https://oppimaisema.fi/index.php?59&blog_id=249

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
TUKEMO-hankkeen keskeinen osa on opetuskokeilu pilottiluokan kanssa. Pilottiluokan opetusta sijoitetaan mahdollisimman paljon TUKEMO-ympäristöön kaikissa oppiaineissa. Tämä antaa mahdollisuuksia ainerajat ylittävään opetukseen, jossa voidaan esimerkiksi toteuttaa oppiaineita integroivia projekteja samanaikaisopetuksena. Kokeilussa kehitetään toimintatapoja oppilaan tuen toteuttamiseksi ja selvitetään niiden vaikuttavuutta. Etukäteen arvioituna TUKEMO-oppimisympäristössä mahdollistuvat aiempaa paremmin esimerkiksi seuraavat tuen toteuttamisen muodot: - eriyttäminen - yksilöllisten opetusmenetelmien käyttäminen - samanaikaisopetus/yhteisopetus - oppimisen itsesäätelyn kehittäminen - meluttoman ympäristön järjestäminen - joustavat ryhmittelyt - osa-aikainen erityisopetus integroituna opetusryhmään - tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen

Hankkeen kuvaus
Oulun normaalikoululla syyslukukaudella 2013 alkaneen TUKEMO -hankkeen tavoitteena on joustavoittaa fyysistä oppimisympäristöä niin, että se mahdollistaa tukitoimien toteuttamisen monipuolisesti. Hanke pohjautuu Alakoulun UBIKO-hankkeeseen, luonnollisena jatkumona yläkoulun puolella. Hankkeen puitteissa remontoimme ja kalustamme nykyistä helpommin muunneltavan opetustilan 7.-9. luokkalaisten käyttöön. Tila koostuu kolmesta luokkahuoneesta, käytävän päädystä ja pienestä neuvotteluhuoneesta käytävän toisella puolella. Näkymiä tiloista toiseen avataan, pinnat, akustointi, valaistus ja kalusteet uusitaan. Myös teknologisilla ratkaisuilla pyritään tilan joustavampaan käyttöön: älytaulujen, näyttöjen ja mobiililaitteiden avulla eri tiloihin ryhmittyneet oppilaat ja opettajat voivat sujuvasti jakaa materiaalia ja työskennellä yhdessä. Tilaan hankitaan lisäksi kokeiltavaksi muitakin apuvälineitä, jotka saattavat helpottaa erilaisten oppijoiden keskittymistä ja opiskelua. TUKEMOn tavoitteena on kehittää tilojen lisäksi erityisesti toimintatapoja oppilaan tukemiseen jokapäiväisessä koulutyössä. Lähtökohtana on, että tuki tuodaan luontevaksi osaksi oppilaiden kouluarkea sinne, missä opetus muutoinkin tapahtuu. Toiminnassa nousevat esille aineenopettajien, erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien sekä opetusharjoittelijoiden roolit ja työmuodot, yhtäaikaisopettajuus, läsnä olevien aikuisten tiimityöskentely, sekä oppilaiden joustava ryhmittely, monipuoliset työtavat ja eriyttäminen. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on OPH. Oulun yliopiston tilapalvelut on vahvasti mukana tilan rakennuttamisesta. SYK osallistuu hankkeeseen RYM-SHOK -tutkimusohjelman kautta. Erittäin tärkeä yhteistyökumppani on myös kummiyrityksemme Martela, joka kalustaa tilan. Suunnittelua on tehty yhdessä opettajien kanssa. Olemme kartoittaneet alkukyselyllä tarvekartoitusta, vierailleet useilla erilaisilla kouluilla ja hahmotelleet suunnittelupäivänä toimintaskenaarioita. Tilan käytön suunnittelu on meneillään ja vielä tänä keväänä on tulossa koulutusta ja yhteissuunnittelua opettajille aiheeseen liittyen. Kesän aikana tila rakennetaan, ja kun uusi lukukausi elokuussa alkaa, käynnistyy TUKEMOn puolen vuoden mittainen pilottijakso. Pilottijaksosta tullaan tekemään Oulun yliopistolla pro gradu -tutkielma.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Tilamuutosten suunnittelu: RYM SHOK, arkkitehti Heikki Luminen: pedagogisen ratkaisun ja arkkitehtisuunnittelun yhteen sovittaminen Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kanttia2, Sauli Kosonen Rakennuttaminen: Oulun yliopiston tilapalvelut ja Prodeco oy Kalustesuunnittelu: Martela Toiminnan pedagoginen suunnittelu: Oulun normaalikoulun 7-9 opettajatyöryhmä ja oppilashuoltoryhmä Tila- ja toimintasuunnitelma: lokakuu 2013 - toukokuu 2014 Tilan rakentaminen: kesä 2014 Pilottijakso: elokuu 2014 - tammikuu 2015 Raportointi: kevät 2015

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
TUKEMO-hankkeella tavoitellaan seuraavia konkreettisia tuloksia: - TUKEMO-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää arjen opetustyössä ja käyttää mallina opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. - Toimintamallit oppilaan tuen toteuttamiseksi yläkoulussa. Tulosten hyödyntäminen: - Saatujen tulosten hyödyntäminen pedagogisessa kehittämistyössä. - Hankkeen tuotosten hyödyntäminen ja hyvien käytäntöjen levitys opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. - Hankkeen hyödyntäminen opinnäytetöissä. - Oppimisympäristöä voidaan hyödyntää koulujen suunnittelussa ja saneerauksessa.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi tehdään arviointisuunnitelma, jossa määritellään, miten ja millainen ulkopuolinen arviointiryhmä arvioi hanketta. Hankkeen kohderyhmiltä kerätään palautetta palautekyselyillä.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Hankkeen toiminta perustuu koulumme oppilashuoltoryhmän ja aineenopettajien asiantuntijuuden jakamiseen.

Hankkeen työryhmä
HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ johtava rehtori Kari Kumpulainen apulaisrehtori Pasi Hieta koordinaattori, kuvataiteen ja käsityön lehtori Tytti Haapamäki äidinkielen lehtori Sirkku Leppilahti erityisopettaja Tea Huttula ATK-suunnittelija Heikki Mikkola Oulun yliopiston tilapalvelut Timo Haverinen Oulun yliopiston talouspalvelut Riitta Kangastalo

Jäsenet
Pasi Kurttila
Tytti Haapamäki

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Yhteenveto 1. jakson palautteesta

1. jaksossa Tukemossa opettaneiden opettajien antama palaute.

tiedosto 08.12.2014 10:15 Tytti Haapamäki
Tukemo -hankkeen esittely
tiedosto 11.10.2013 14:39 Tytti Haapamäki
Lähtötilanne

Valokuvia TUKEMO -tilasta ennen projektin toteutusta

tiedosto 11.10.2013 14:42 Tytti Haapamäki
ARK-kuva, arkkitehtitoimisto Kanttia2

Tukemon pohjapiirros.

tiedosto 26.05.2014 13:25 Tytti Haapamäki
Kalustekuva, Martela

Tukemon kalustesuunnitelma. Kalusteet ovat liikuteltavia ja helposti järjesteltävissä pois, takaisin paikoilleen ja erilaisiin muotoihin.

tiedosto 26.05.2014 13:28 Tytti Haapamäki

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •