Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Äänimaailma ja monimediaisuus - oivalluksia oppimiseen alakoululaisille

Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja vakiinnuttaa innovatiivista Living Lab -tyyppistä
toimintaa Jynkän alakoulun äänimaailman kehittämisessä oppimisprosessia rikastuttavana
oppimismuotona. Äänimaailmaan yhdistetään kuvia, animaatioita ja videoita laaja-alaisen
aistikokemuksen saamiseksi. Hankkeessa tavoitellaan oppilaiden yhteistyötaitojen,
ajattelun ja kädentaitojen sekä teknologian luontevaa ja luovaa hyödyntämistä
oppimisessa. Oppiainerajat ylittävillä STEAM-projekteilla on tavoitteina oppilaiden
ongelmaratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen sekä kestävän kehityksen periaatteiden
noudattaminen. Tällä toiminnalla tavoitellaan myös oppijoiden omatahtista oppimista
yksin ja ryhmissä sekä tutkimuksellisten toimintatapojen käyttöä oppimisessa.
Jatkohankkeella varmistetaan äänisuihkujen käytön levittäminen osaksi kaikkien koulun
toimijoiden arkea. Lisäksi levittämis- ja yhteistyötä tehdään uuteen koulurakennukseen
sijoitetun lähikirjaston kanssa ja tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa.


 

Yhteyshenkilö
Anu Wulff

Koulu/organisaatio
Jynkän koulu/Kuopion kaupunki

Kohderyhmä
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on alakoulun oppilaat ja opettajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alakoulun rakennukseen sijoitetun lähikirjaston käyttäjät.

Ajankohta
14.8.2017-30.6.2019

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja vakiinnuttaa innovatiivista Living Lab -tyyppistä toimintaa Jynkän alakoulun äänimaailman kehittämisessä oppimisprosessia rikastuttavana oppimismuotona. Äänimaailmaan yhdistetään kuvia, animaatioita ja videoita. Hankkeessa tavoitellaan oppilaiden yhteistyötaitojen, ajattelun ja kädentaitojen sekä teknologian luontevaa ja luovaa hyödyntämistä oppimisessa. Opettajille tarvitaan syventävää koulutusta digitaalisten materiaalien tuottamisessa, jotta he pystyvät tukemaan oppilaiden itsenäistä työskentelyä. Oppiainerajat ylittävillä STEAM-projekteilla on tavoitteina oppilaiden ongelmaratkaisukyvyn ja luovuuden kehittäminen sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Tällä toiminnalla tavoitellaan myös oppijoiden omatahtista oppimista yksin ja ryhmissä (vertaisoppiminen) sekä tutkimuksellisten toimintatapojen käyttöä oppimiskokonaisuuksien tukena. Jatkohankkeella varmistetaan äänisuihkujen käytön levittäminen osaksi kaikkien koulun toimijoiden arkea. Järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä kehitetään ja tuotetaan uutta ohjeistusta ja infomateriaalia. Lisäksi levittämis- ja yhteistyötä tehdään uuteen koulurakennukseen sijoitetun lähikirjaston kanssa. Laaja-alaisen aistikokemuksen saamiseksi äänimaisemaan yhdistetään visuaalisia ja liikettä aktivoivia elementtejä mm. hyödyntämällä tabletteja sekä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta.

Työtavat
Uusi Jynkän koulu (syksystä 2017) mahdollistaa väistötiloja paremmat olosuhteet Maker-kulttuurin kehittämiseen. Kädentaidon tiloihin rakennetaan oppimispisteitä, joissa on välineitä ja tarvikkeita erilaisiin kokeiluihin. Hankkeessa oppilaat haastetaan asettamaan itse kysymyksiä mm. oppiainerajat ylittäviin teemoihin liittyen (STEAM) ja tuottamaan ratkaisuja yhdistäen itsetekemiään ääniä, videoita, animaatioita ja piirroksia. Syksyllä 2017 aloitettava tiimiopettajuus mahdollistaa entistä paremmin oppilaiden tukemisen ja oppiainerajat ylittävät projektit. Opettajille tarjotaan tutoropettajatoiminnan lisäksi syventävää koulutusta digitaalisten opetusmenetelmien käytössä. Oppilaat tuottavat yhteisöllisesti monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin visuaalisesti vahvistettuja äänimaailmoja, joita muutkin koulun oppilaat voivat hyödyntää oppimisessaan. Oppilaat ovat aktiivisina toimijoina asettamassa tutkimusongelmia, joihin haetaan ratkaisuja tutkimuksellisen työskentelyn keinoin tieto- ja viestintäteknologiaa soveltaen. Projekteja elävöitetään virtuaalimaailman ja lisätyn todellisuuden keinoin. Oppilaat rakentavat Liikkuvan koulun toimintaa tukevia ääniohjattuja liikuntapisteitä liiketunnistimella, joihin voidaan yhdistää myös matematiikan, ympäristötiedon, vieraiden kielten ja kuvataiteen oppimista. Käytön helpottamiseksi ja yleisen levittämisen tueksi tuotetaan selkeitä ohjeistuksia ja kerätään ideapankkia erilaisista oppimistehtävistä eri luokka-asteille hankkeen avoimelle verkkosivustolle. Eri aistien ja oppimistapojen hyödyntämiseksi oppilaat tuottavat yhteisöllisesti 360-kuviin monimuotoista materiaalia sekä kokeilevat virtuaalilaseja ja lisättyä todellisuutta hyödyntäviä sovelluksia. Äänisuihkujen avulla tuodaan esim. videoiden ja animaatioiden katseluun erityistehosteita (musiikki, ukkonen, sade jne.).

Työskentelyn/prosessin kuvaus
Hankkeen toteutus alkoi uudessa koulurakennuksessa heti syksyllä 2017. Perusopetuksen hankkeiden yhteinen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja koululla toimivat suunnittelu- ja kehitysryhmät linjaavat toimintaa ja hankintoja sekä toteuttavat hankkeen tavoitteita. Oppilaat osallistetaan vahvasti toimintaan ja oppilaiden kehittämisideoita ja kokemuksia kartoitetaan säännöllisesti.

Rahoittaja
Opetushallitus

Budjetti
35000 €, josta omarahoitusosuutta 7000 €.

Yhteistyötahot
Jynkän koulun esikouluryhmät Jynkän lähikirjasto Itä-Suomen yliopisto

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Kuopion kaupunki
Koulu
Jynkän koulu
Jäsenet
Anu Wulff
Anne Tuovinen
Hannele Roivanen
Maarit Kivimäki
Tanja Karpasto
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •