Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Opin Agora (OpinA1-A5)

Opin Agora -hankkeessa vuosina 2014-2018 testattiin Nurmijärven kunnan koulujen sisä- ja ulkotilojen muuntautumiskykyä uudistuvan opetussuunnitelman mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Hankkeessa tuotettiin mallit uudistuneista tiloista (OpinA1-A5). Mallien toimivuutta testattattiin (pilotti) muokkaamalla hankkeessa mukana olevien koulujen sisä- ja ulkotiloja mallien mukaisiksi ja arvioimalla muutosprosessia ja sen tulosten vaikutuksia koulutyölle. Pilotissa saavutettuja tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa kun kunnan nykyisiä koulutiloja uudistetaan muutos- ja korjausrakentamisen puitteissa.


 

Käyttöönottovuosi
2016-2017

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Nurmijärven kunta/koulutuspalvelut

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Opin Agora on modulaarinen tila, joka on muokattavissa erilaisten käyttötarkoitusten ja -tilanteiden mukaan. Opin Agora tukee moderneja oppimis- ja opetusmenetelmiä, kuten vertaisoppimista, tutkivaa oppimista, oppiainerajat ylittävää opetusta sekä tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäyttöä (pelit, mediajärjestelmät, robotiikka). Opin Agora tukee opetustapahtumien aikana tapahtuvaa ryhmäyttämistä ja eriyttämistä, oppimispolkujen ja -rastien toteuttamista, koulujen välisen yhteisoppimisen toteutusta (etäopetus) sekä oppilasprojektien suunnittelua ja toteutusta (työelämätaidot). Opin Agora toimii niin sisä- kuin ulkotiloissa. Opin Agoraa edistää viihtyisänä ja virikkeellisenä tilana oppilaiden palautumista opetustapahtumien välillä ja tukee kognitiivista prosessointia. Opin Agora mahdollistaa entistä joustavamman alkuopetuksen toteuttamisen esi- ja perusopetuksen yhteistyönä. Se lisää vuorovaikutusta koulujen sisällä ja välillä, sekä keinoja yhdessä vaikuttaa koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Käytössä olevat välineet (kalusteet ja varusteet), edistävät innostavan ja voimaannuttavan oppimisilmapiirin syntyä. Tilan rakentamisessa ja varustelussa huomioidaan viihtyisyys, ergonomia- ja esteettömyysnäkökohdat sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Hankkeen kuvaus
Opin Agora -hankkeessa testataan Nurmijärven kunnan olemassa olevien koulutilojen muuntautumiskykyä uudistuvan opetussuunnitelman mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Hankkeessa tuotetaan mallit uudistuneista tiloista (OpinA1-A5). Mallien toimivuutta testataan (pilotti) muokkaamalla hankkeessa mukana olevien koulujen sisä- ja ulkotiloja mallien mukaisiksi ja arvioimalla muutosprosessia ja sen tulosten vaikutuksia koulutyölle. Pilotissa saavutettujen tulosten ja kokemusten pohjalta OpinA1-A5 -malleja muokataan ja niiden pohjalta tehdään suunnitelmat nykyisten koulutilojen uudistaminen yhteisöllisiksi, joustaviksi, helposti ja kustannustehokkaasti muunneltaviksi opetuksen ja oppimisen tiloiksi.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Opin Agora -hanke tavoittelee visiota ideaalioppimisympäristöstä, jossa OpinA1-A5 -mallit muodostavat tilojen kokonaisuuden uuden opetussuunnitelman asettamien oppimis- ja osaamistavoitteiden toteuttamisen tueksi. Hajauttamalla hankkeen toteutus eri kouluille (osahankkeet) testataan olemassa olevien oppimisympäristöjen muuntautumiskykyä sekä mahdollisuutta toteuttaa muutostöitä osina, koulujen tarpeet huomioiden. Opin Agora -hankkeen idea ja haaste perustuukin sen tavoitteeseen selvittää, miten hankkeen eri osista eli malleista saadaan muodostettua joustava, mutta yhtenäinen kokonaisuus.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Hankkeen toteutus käsittää kaikki mallit OpinA1-A5, mutta hankkeen suunnitelmaa ja toteutusta tarkennetaan ja rajataan koskemaan vain 6 pilottikoulua (osahankkeet) aiemmin esitetyn 12 sijaan. Hankkeessa tavoitellaan kaikkien viiden mallin suunnittelua sekä toteutusta, kuitenkin priorisoiden malleja OpinA3 ja OpinA4. Hankkeen neljä vaihetta: suunnittelu, rajaus, toteutus ja arviointi Suunnitteluvaiheessa kullekin koululle (ks. osahankkeet jäljempänä) laaditaan suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi yhden OpinA1-A5 -mallin tai niiden yhdistelmän mukaisesti. Suunnitelmat käsittävät tarvittavat arkkitehti-, maisema-, rakenne- ja tekniset ym. suunnitelmat kuin myös kalustus- ja käyttösuunnitelmat. Suunnitelmavaiheeseen sisältyy myös turvallisuusohjeiden ja -suunnitelmien päivittäminen muutoksen kohteena olevien tilojen osalta. Suunnitelmavaiheeseen osallistuvat Nurmijärven koulutuspalveluiden ja tilakeskuksen henkilöstön lisäksi koulujen rehtorit, henkilökunta ja oppilaat. Suunnittelussa kuullaan oppilaiden huoltajia, sekä osahankkeen laajuus huomioiden myös lähialueiden asukkaita. Suunnitteluvaiheen tuloksena jokaisella koululla (osahankkeella) on suunnitelma, jonka pohjalta osahanketta voidaan lähteä toteuttamaan. Aikataulu: Suunnitteluvaihe alkaa 1.12.2014 ja päättyy 1.9.2015 Rajausvaiheessa selvitetään osahankkeille toteutuskustannukset (kustannuslaskenta) sekä tarkennetaan toteutuksen aikataulu, toteutukseen osallistuvat tahot sekä toteutuksen vaiheistus. Rajausvaiheessa käynnistetään myös toteutukseen liittyvien osa-alueiden, kuten rakentamistyön, tarveaineiden ja kalusteiden hankintaprosessit (kilpailutus). Rajausvaiheen selvitysten pohjalta tehdään lopullinen päätös siitä, mitkä suunnitelmat voidaan hankkeen puitteissa toteuttaa, huomioiden kustannukset ja muut liittyvät tekijät. Osahankkeista priorisoidaan OpinA3 ja OpinA4-mallien toteutus ja niiden aikataulu vahvistetaan ensimmäisenä (vaiheistus). Tässä vaiheessa odottamaan jäävät osahankkeet pyritään toteuttamaan myöhemmin, esim. omarahoituksen turvin. Aikataulu: Rajausvaihe alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2015 Toteutusvaihe alkaa aikataulun vahvistamisella. Toteutusvaihe käsittää mm. osahankkeisiin sisältyvän rakentamistyön ja kalustamisen sekä tarvittavan valvontatyön järjestämisen. Toteutusvaihe päättyy asianmukaisiin katselmuksiin, kuten palo- ja lopputarkastukseen, ja tilojen käyttöönottoon, sisältäen käytön opastuksen, ohjeistuksen sekä käytön valvonnasta, arvioinnista ja seurannasta sopimisen tilan käyttäjien kanssa. Aikataulu: Toteutusvaihe alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2016 Arviointivaiheessa hankkeen suunnittelu (kaikki osahankkeet) ja toteutus arvioidaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja niiden toteutumisen näkökulmasta. Toteutuneet OpinA1-A5 -tilat arvioidaan käyttökokemusten perusteella mm. selvittämällä, mitä hyvää ja mitä kehitettävää tiloissa on uuden opetussuunnitelman soveltamisen näkökulmasta. Suunnittelun, toteutuksen ja käyttökokemusten arvioinnit julkaistaan osana hankkeen raportointia ja vaikuttavuuden arvioimista. Arvioinnin pohjalta OpinA1-A5 -malleja muokataan ja tehdään suunnitelmat mallien hyödyntämisestä tulevissa oppimisympäristöjen rakentamisprojekteissa. Aikataulu: Arviointivaihe alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.6.2017.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Opin Agora –hankkeen pilottikoulut testaavat muuntautumiskykyään, muokkaamalla ja rakentamalla sisä- tai ulkotiloihinsa mallien OpinA1-A5 mukaiset tilat. Koulujen oppilaat ja henkilökunta osallistuvat tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Pilottikouluissa saavutetut tulokset ja kokemukset arvioidaan, minkä pohjalta malleja muokataan ja niistä kehitetään valmiit toteutussuunnitelmat vastaavien tilojen rakentamiseksi muissa perusopetuksen yksiköissä.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Opin Agora –hankkeen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään toisaalta huomiota siihen, miten hankkeessa saavutetut tulokset vaikuttavat oppimisprosessiin ja oppilaiden toimintaan osana aktiivista oppimista. Toisaalta arvioidaan hankkeen tuloksia sen perusteella, miten hyvin hankkeessa testatut mallit ovat sovellettavissa muissa Nurmijärven kouluissa sekä valtakunnallisesti (kansallinen vaikuttavuus). Käytännön arviointi toteutetaan osana Nurmijärven kunnan esi- ja perusopetuksen laatutyötä. Vaikuttavuuden arvioimiseen osallistuvat kaikki hankkeen toimijat; opetuksen järjestäjä, koulujen henkilökunta ja oppilaat sekä yhteistyötahot, kuten huoltajat. Arvioinnin perustana on hankkeessa mallinnettujen oppimisympäristöjen tarjoamien mahdollisuuksien peilaaminen opetuksen ja oppimisen tavoitteisiin ja toteutukseen sekä siihen, miten ne tukevat opetuksen kehittämistä ja opetussuunnitelmien uudistamista pitkällä aikavälillä.

Hankkeen työryhmä
Opetustoimen koordinaattori Kristiina Pirnes (hankkeen koordinointi) Rehtori Mauri Aalto, Harjulan koulu Rehtori Minna Vänskä, Karhunkorven koulu Rehtori Henna Pelkonen, Klaukkalan koulu Rehtori Arto Sinisalo, Mäntysalon koulu Rehtori Sanna Heiskanen, Nukarin koulu Rehtori Sallamaaria Aalto, Röykän koulu

Hankkeen toimintaverkosto (muut asiantuntijat, .)
Nurmijärven kunnan perusopetuksen johtotiimi vastaa hankkeen ohjauksesta. Tiimin jäsenet ovat opetuspäällikkö Kati Luostarinen, aluerehtorit Jyrki Lihr, Tiina Nordgren ja Janne taipale sekä erityisopetuksen asiantuntija Miira Arminen ja opetustoimen koordinaattori Kristiina Pirnes.

Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut yhteistyökumppanit (linkit projektiuutisiin tai kotisivuille)
Hanke toteutetaan yhteistyössä pilottikoulujen oppilaiden, opetushenkilökunnan ja oppilaiden huoltajien kanssa. Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös Nurmijärven kunnan sivistystoimi, varhaiskasvatuspalvelut sekä tilakeskus ja rakennusvalvonta.

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Nurmijärven kunta
Koulu
Koulutuspalvelut
Yhteyshenkilö
Kristiina Pirnes
Tiivistelmä
Opin Agora -hankkeessa vuosina 2014-2018 testattiin Nurmijärven kunnan koulujen sisä- ja ulkotilojen muuntautumiskykyä uudistuvan opetussuunnitelman mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Hankkeessa tuotettiin mallit uudistuneista tiloista (OpinA1-A5). Mallien toimivuutta testattattiin (pilotti) muokkaamalla hankkeessa mukana olevien koulujen sisä- ja ulkotiloja mallien mukaisiksi ja arvioimalla muutosprosessia ja sen tulosten vaikutuksia koulutyölle. Pilotissa saavutettuja tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa kun kunnan nykyisiä koulutiloja uudistetaan muutos- ja korjausrakentamisen puitteissa.
Tavoitteet
Opin Agora on modulaarinen tila, joka on muokattavissa erilaisten käyttötarkoitusten ja -tilanteiden mukaan. Opin Agora tukee moderneja oppimis- ja opetusmenetelmiä, kuten vertaisoppimista, tutkivaa oppimista, oppiainerajat ylittävää opetusta sekä tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäyttöä (pelit, mediajärjestelmät, robotiikka). Opin Agora tukee opetustapahtumien aikana tapahtuvaa ryhmäyttämistä ja eriyttämistä, oppimispolkujen ja -rastien toteuttamista, koulujen välisen yhteisoppimisen toteutusta (etäopetus) sekä oppilasprojektien suunnittelua ja toteutusta (työelämätaidot). Opin Agora toimii niin sisä- kuin ulkotiloissa. Opin Agoraa edistää viihtyisänä ja virikkeellisenä tilana oppilaiden palautumista opetustapahtumien välillä ja tukee kognitiivista prosessointia.

Opin Agora mahdollistaa entistä joustavamman alkuopetuksen toteuttamisen esi- ja perusopetuksen yhteistyönä. Se lisää vuorovaikutusta koulujen sisällä ja välillä, sekä keinoja yhdessä vaikuttaa koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Käytössä olevat välineet (kalusteet ja varusteet), edistävät innostavan ja voimaannuttavan oppimisilmapiirin syntyä. Tilan rakentamisessa ja varustelussa huomioidaan viihtyisyys, ergonomia- ja esteettömyysnäkökohdat sekä kestävän kehityksen periaatteet.
Tulokset
Opin Agora –hankkeen pilottikoulut testasivat muuntautumiskykyään, muokkaamalla ja rakentamalla sisä- tai ulkotiloihinsa mallien OpinA1-A5 mukaisia tiloja. Koulujen oppilaat ja henkilökunta osallistuivat tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Pilottikouluissa saavutetut tulokset ja kokemukset dokumentoitiin ja niitä käytetään jatkossa pohjana vastaavien tilojen rakentamisessa muissa perusopetuksen yksiköissä. Lisäksi hankkeen tuloksia arvioitiin toisaalta sen pohjalta, miten ne vaikuttivat oppilaiden toimintaan ja toisaalta sen pohjalta, miten hyvin hankkeessa testatut mallit ovat sovellettavissa muissa kouluissa.
Jäsenet
Kristiina Pirnes
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.

Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnollaTässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •