Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

OUVIL - Oulun normaalikoulun virtuaalilukio

Hankkeen tavoitteena on edistää tietokone- ja verkkopohjaista opiskelua avoimissa oppimisympäristöissä sähköisiä oppimateriaaleja käyttäen lukion eri oppiaineissa. Tavoitteena on hakea lukio-opiskeluun työmuotoja, jotka kehittävät oppimisen ja ajattelun taitoja, tiedonhallintataitoja, yhteisöllisiä tietoverkoissa toimimisen taitoja sekä sosiaalisia ja interkulturaalisia taitoja. Näkemyksemme mukaan edellä mainittujen taitojen harjoittamisen tulee tapahtua osana lukion aineenopetusta. Kokonaistavoitteena on turvata opiskelijoillemme 2100-luvun taidot (Trilling & Fadel, 2011; Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills : learning for life in our times (p. 206). San Francisco :: Jossey-Bass.).

Tavoitteen toteuttamiseksi ja opiskeijoiden valmentamiseksi kohtaamaan sähköiset yo-kirjoitukset, opintonsa lukiossamme aloittaville oppilaille annettaan kullekin henkilökohtaiseen käyttö&

Näytä lisää...
 

Yhteyshenkilö
Eija Kumpulainen

Koulu/organisaatio
Oulun normaalikoulun lukio

Kohderyhmä
Lukion 1.vuosikurssin opiskelijat, opettajat sekä oeptusharjoittelijat

Ajankohta
5.8.2013 - 31.12.2014

Tavoitteet
Tasavertaisen opiskelun mahdollistamiseksi kullekin lukio-opiskelunsa aloittavalle opiskelijalle hankitaan henkilökohtainen kannettava päätelaite samoin kuin opettajille sekä osalle opetusharjoittelijoita oppiaineryhmittäin. Laitteen avulla testataan ja tuotetaan lukio-opetukseen ja opetusharjoittelun ohjaukseen soveltuvaa sähköistä oppimateriaalia. Samalla luodaan uusia arviointikäytänteitä sähköisissä oppimisympäristöissä koko oppimisprosessia arvioiden sähköisen kokeen ohella. Tavoitteena on erityisesti selvittää ja kehittää kannettavan iPad-päätelaitteen käytettävyyttä eri oppiaineiden opetuksessa. Tavoitteena on kehittää mahdollisuuksia laajentaa opiskelua oppiainerajat ylittävään toimintaan sekä saman oppiaineen eri kurssit ylittävään soveltamiseen eri kurssien ja oppimateriaalien ollessa käytössä joko tallenteina laitteen muistissa tai käytettävissä pilvipalveluissa koko lukio-opiskelun keston ajan. Käytettävät oppiainekohtaiset verkko- ja sovelluspohjaiset toimintamallit valmentavat opiskelijoita samalla sähköisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Samanaikaisen verkkopohjaisen työskentelyn laajentuessa useampiin oppiaineisiin tulee myös kasvatettavan langattoman verkon toimivuus testattua ja mahdolliset ongelmakohdat esille mahdollista parantamista varten. Tavoitteena on perehdyttää opettajat laitteiden sujuvaan käyttöön ja siirtymään luokkahuoneesta vapaaseen ohjaus- ja opettamiskulttuuriin kannettavien päätelaitteiden ollessa sekä opettajien, opiskelijoiden kuin opetusharjoittelijoidenkin jatkuvassa käytössä. Aineenopettajien taitojen lisääntyessä heijastusvaikutus leviää myös perusasteen yläkoulun puolelle aineenopettajien opettaessa ko. asteella. Flipped Learning ja muut oppiainekohtaiset oppimisstrategiset ratkaisut tarjoavat myös mielenkiintoisen tutkimusympäristön kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmille oppimisen näkökulmasta.

Työtavat
Hankkeen pedagogisena mallina käytetään Flipped Classroom ajattelua, jonka avulla tutkitaan itsesäätöisen oppimisen kehittämistä osana lukio-opiskelua. (mm. Ramdass & Zimmerman, 2011; Ramdass, D., & Zimmerman, B. J. (2011). Developing Self-Regulation Skills: The Important Role of Homework. Journal of Advanced Academics, 22(2), 194–218).

Työskentelyn/prosessin kuvaus
Syksyllä 2013 hankitaan kaikille lukion 1.vuosikurssin opiskelijoille sekä heitä opettaville opettajille ja osalle opetusharjoittelijoita oppiaineryhmittäin henkilökohtainen iPad-laite sekä järjestetään sen käyttöönottokoulutus. Samalla tuetaan opettajien pedagogista suunnittelua tarjoamalla opettajille koulutusta. Lukion opiskelijakäytön tueksi luodaan opiskelijoista ryhmä tutor-opiskelijoita, jotka koulutetaan tehtäväänsä, johon kuuluu vertaistukena oleminen toisille lukio-opiskelijoille. Opettajista koulutetaan myös aineryhmäkohtaiset tutor-opettajat oman aineryhmän muiden opettajien vertaistukea varten. Syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana luodaan kullekin oppiaineille soveltuvia käytänteitä oppiaineen omasta substanssista ja erikoislaatuisuudesta käsin, joiden avulla sovelletaan iPadia ja sen suomia mahdollisuuksia verkkopohjaiseen yhteisölliseen oppimiseenkn. Kokeillaan Flipped ClassRoom -menetelmän soveltuvuutta ja tuloksellisuutta eri oppiaineitten parissa sekä oppimisen itsesäätelyn kehittymistä. Sisällytetään päätelaitteen käyttö myös opetusharjoitteluun, jolloin mahdollistetaan etäohjaaminen kontaktiohjausta tukemaan. Kokeillaan sosiaalisen median toimivuutta iPadia hyödyntäen lukio-opetuksen opetusharjoittelun ohjauksessa.

Tuotokset
Synnytetään toimintamalleja, jotka ovat levitettävissä myös perusasteen opetukseen sekä alueen muiden lukioiden tueksi.

Rahoittaja
Opetushallitus ja Oulun normaalikoulu

Jäsenet
Jari Honkanen
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •