Virtaa varhaiskasvatukseen

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Havumetsän päiväkodin loppuraportti

(Publicerat 19.11 2018 klo 08:19)

 

Ote Hanna Ryhäsen Pro gradu -tutkimuksesta


Havumetsän päiväkoti

Havumetsän päiväkoti on uusi, vuonna 2017 valmistunut monitoimijatalossa toimiva kuusi ryhmäinen päiväkoti. Samassa rakennuksessa toimii päiväkodin lisäksi alakoulu, erityiskoulu sekä itsepalvelukirjasto. Havumetsän päiväkodissa tavoitteeksi asetettiin tilan pelillistäminen. Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa henkilökunta suunnitteli tilaan seikkailu-/ kokemustilaa, jossa lapsen osallisuus pääsee esille. Tilaan toivottiin muun muassa TVT-laitteita hyödyntävää aistirataa (näyttöjä, valoja, kiinteä äänentoisto) sekä mahdollisuutta rakentaa erilaisia pakohuoneita. Päiväkodin tahtotilana on, että tila olisi myös iltaisin esimerkiksi asukas-/ yhdistystoiminnan käytettävissä. Havumetsän päiväkoti on uusi ja moderni, joten puitteet ovat suurimmalta osin kunnossa. Hankkeen kautta tilaan toivottiin kokonaisvaltaista AV-suunnittelua sekä toimintakulttuurin muuttamista fyysisen oppimisympäristön tuella tutkivan oppimisen ja elämyksellisyyden suuntaan. Tilaan suunniteltiin AV-laitteiden lisäksi verhoja, joilla tilaa voidaan jakaa moneen eri osaan ja joita voidaan hyödyntää myös erilaisten tunnelmien muodostajina.

 

Havumetsän päiväkodissa vanhemmille tehtyyn kyselyyn vastasi 18 vanhempaa. Vanhemmat olivat todella tyytyväisiä uuden päiväkodin tiloihin, eivätkä kaivanneet niihin muutoksia.

Ennen muutostöitä tehtyjen mittausten vastauksista puutteellisimpina (keskiarvo 2,5 tai vähemmän) nousi esiin Havumetsän päiväkodissa ainoastaan esitystekniikka (2,5) sekä pitkäkestoisen leikin mahdollisuudet (2,5). Muuten kaikki arvioidut alueet saivat arvon 3 tai parempi.

 

Taulukko 6 Havumetsän päiväkoti. Fyysisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

2. Fyysinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

2.1 Tila mahdollistaa esteettömän liikkumisen (tilassa ei ole kynnyksiä, ahtaita paikkoja tms. jotka estäisi esteettömän liikkumisen)

3,5

4,5

22,2

2.2 Tilassa olevat kalusteet ja niiden sijoittelu ovat turvallisia (esim. ei huonekaluja, jotka voisivat kaatua lasten päälle, ei teräviä kulmia, liian ahdasta jne.)

4

4,5

11,1

2.3 Turvallinen tilankäyttö on mahdollista erilaisissa toiminnoissa (esim. jumppa, musiikki, kuvataiteet jne.)

4,5

5

10

2.4 Kalusteet mahdollistavat aikuisten ergonomisen työskentelyn tilassa

4,5

5

10

2.5 Kalusteet mahdollistavat lasten ergonomisen toiminnan tilassa

4,5

4,5

0

2.6 Kalusteet mahdollistavat muuttuvien tarpeiden huomioimisen tilan käytössä (esim. eri ikäiset lapset)

4,5

5

10

2.7 Tilan kalustevalinnoissa on huomioitu välineiden ja tilojen yhteiskäyttö yli ryhmärajojen

4,5

4,5

0

2.8 Tilan kalustevalinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita (esim. ekologisuus, pitkäikäisyys, kierrätettävyys)

4,5

4

-12,5

2.9 Tilan koko mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

4,5

5

10

2.10 Lelujen ja tarvikkeiden sijoittelu mahdollistaa tilojen tehokkaan puhtaanapidon

4,5

4,5

0

2.11 Tilan valaistus mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteutuksen ja muuttuvien tarpeiden huomioimisen tilan käytössä (esim. ruokailu, lepohetki, pöytätyöskentely jne.)

4

3,5

-14,3

2.12 Tilan akustiikka mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteutuksen

4

4,5

11,1

2.13 Tilassa on viihtyisyyttä lisääviä elementtejä

4

4

0

2.14 Tilassa on toimintaan innostavia elementtejä

4,5

4,5

0

Teknisen näkökulman keskiarvo

4,3

4,5

4,4

 

Uusintamittaukset suoritettiin Havumetsän päiväkodin osalta lokakuussa 2018. Mittaukset päätettiin tehdä, vaikka tilasta puuttui vielä kiinteä äänentoisto sekä säädettävät värivalot. Näiden laitteiden hankinta viivästyi, koska tilaan haluttiin laitteet, joita voi ohjata tabletilla, koska laitteista halutaan käyttäjälle mahdollisimman yksinkertaiset. Tavoitteena on, että lapsikin osaa ohjata tilan valoja ja ääniä. Vastaavan laitteiston suunnittelun Perttilän päiväkodissa suunnittelee ja asentaa Envimetria Oy. Mikäli Perttilän laitteista tulee onnistunut kokonaisuus, halutaan samaa mallia käyttää myös Havumetsässä. Tältä osin Havumetsän tila tulee valmistumaan vasta keväällä 2019.

 

Fyysisessä näkökulmassa kahdessa kohdassa muutosprosentti on negatiivinen. Tilan kalustevalintojen kestävän kehityksen huomioinnissa (2.8)muutosta on tapahtunut -12,5. Muutostöiden jälkeen tehdyssä mittauksessa vastausta on perusteltu näin:

”Niin hyvin kuin puitesopimuksen ja kaupungin linjausten mukaan mahdollista”

 

Hankinnoissa ei aina voi valita ekologisinta tarjolla olevaa vaihtoehtoa, sillä kaupungin puitesopimus ohjaa hankinnat tiettyihin paikkoihin. Lisäksi kaupunki on linjannut, ettei Havumetsän päiväkotiin saa tuoda mitään käytettyä tavaraa esimerkiksi henkilökunnan kodeista tai

ottaa lahjoituksia vastaan sisäilmariskien vuoksi. Se että muutosprosentti on negatiivinen, johtunee tässä tapauksessa mittausten välillä vaihtuneista vastaajista. Kohdassa 2.11 Tilan valaistus mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteutuksen ja muuttuvien tarpeiden huomioimisen tilan käytössä (esim. ruokailu, lepohetki, pöytätyöskentely jne.) ennen muutostöitä tehdyssä mittauksessa arvosana oli 4, muutostöiden jälkeen 3,5 (muutos -14,3%). Ennen muutoksia tehdyssä mittauksessa on arvioitu tilan sen hetkistä käyttötarkoitusta, johon valaistus on riittävä. Muutostöiden jälkeen on huomioitu tilaan suunnitellut pakopelit ja elämykselliset seikkailut, jotka vaativat värivaloja. Tästä näkökulmasta valaistus ei ole enää riittävä.

 

Taulukko 7 Havumetsän päiväkoti. Sosiaalisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

3. Sosiaalinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

3.1 Tila mahdollistaa keskittymistä vaativien yksilö- tai paritehtävien tekemisen

4,5

4,5

0

3.2 Tila mahdollistaa kokoryhmätoiminnan

4,5

4,5

0

3.3 Tilaa pystyy jakamaan niin, että se mahdollistaa usean pienryhmän toiminnan samanaikaisesti

4

5

20

3.4 Tila ja leikkivälinevalinnat mahdollistaa toiminnan, jossa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo

4,5

5

10

3.5 Tilan muunneltavuus mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen (esim. erilaiset yhtäaikaiset leikit, ohjattu toiminta, ruokailu, lepo, jne.)

4,5

4,5

0

3.6 Tila mahdollistaa vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelemisen

4,5

4,5

0

3.7 Tila mahdollistaa siellä toimivien lasten erilaisten tarpeiden huomioimisen

3,5

4,5

22,2

Sosiaalisen näkökulman keskiarvo

4,3

4,6

6,5

 

Havumetsän päiväkotiin asennettiin kolme verhokiskoa, joiden avulla tila on mahdollista jakaa neljään osaan (3.3). Verhot ovat olleet aktiivisessa käytössä leikkien ja eri toimintojen jakajina, mutta niiden avulla mahdollistetaan tulevaisuudessa myös samassa tilassa erilaisten tunnelmien luominen valoilla ja äänillä. Verhotangot on asennettu tukevasti ja asennuksessa on huomioitu lasten turvallisuus silloinkin, jos joku keksii roikkua verhoissa. Verhot ovat paksua huopaa, joka lisää tilan akustiikkaa, ei läpäise valoa ja on käsitelty paloturvalliseksi.

 

Taulukko 8 Havumetsän päiväkoti. Teknisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

4. Tekninen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

4.1 Tilan esitystekniikka mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

2,5

4,5

44,4

4.2 Tilan TVT-laitteisto (tabletit, tietokoneet, lisälaitteet) mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

3

3,5

14,3

4.3 Tilan TVT-laitteiston saatavuus (tabletit, tietokoneet, lisälaitteet) mahdollistaa sinne suunnitellun toiminnan toteuttamisen

4

3

-33,3

4.4 Tila mahdollistaa pedagogisen dokumentoinnin tekemisen sähköisellä alustalla

4

4,5

11,1

Teknisen näkökulman keskiarvo

3,4

3,9

12,8

 

Rahallisesti suurimpia panostuksia Havumetsässä oli sinne hankittu Clevertouch-näyttö. Näytölle tilattiin sähköllä säädettävä pyörällinen jalusta, jolla näytön saa kallistettua täysin vaakatasoon. Sitä voi käyttää lasten kanssa siis jättimäisenä tablettina (4.1, 4.2). Havumetsän päiväkodissa on voimakas yhteistyön kulttuuri. Mitään hankintoja ei tehdä kaikkiin ryhmiin, vaan laitteita ja kalusteita vaihdellaan ryhmästä toiseen. Mittaushetkellä kosketusnäyttö oli esikoulun tiloissa ja mitattavaan tilaan oli tuotu tavallinen näyttö. Henkilökunnan taitojen karttuessa laitteiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Näin on käynyt myös Havumetsässä, jossa iPadien määrä koettiin aiemmin riittäväksi, mutta lisääntyneen käytön ja vahvan pienryhmittämisen vuoksi niitä kaivataan tällä hetkellä lisää (4.3), eikä muista ryhmistä tai koulun yhteisestä salkusta laitteiden lainaamista koeta toimivana.

 

Taulukko 9 Havumetsän päiväkoti. Paikallisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

5. Paikallinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

5.1 Päiväkoti hyödyntää paikallisia kulttuurilaitoksia ja muuta rakennettua ympäristöä oppimisympäristönään

3,5

2,5

-40

5.2 Päiväkoti hyödyntää lähiluontoa oppimisympäristönään

4,5

5

10

5.3 Tila mahdollistaa oikeaan maailmaan liittyvien autentisten kokemusten tarjoamisen (mahdollisuus oikean maailman ilmiöiden tutkimiseen/ kokemiseen)

3

4

25

5.4 Tila mahdollistaa päiväkodin painotusalueen mukaisen toiminnan toteuttamisen (mikäli päiväkodilla ei ole painotusaluetta, siirry seuraavaan kysymykseen)

 

5

100

5.5 Tila mahdollistaa paikallisten erityispiirteiden hyödyntämistä oppimisessa

3,5

5

30

Paikallisen näkökulman keskiarvo

3,6

4,3

16,3

 

Paikallisen näkökulman arvioiminen oli arviointia tehneiden henkilöiden mielestä haastavaa. Havumetsän päiväkodissa painottuu luotopedagogiikka, mutta vain yksi vastaajista (1/4) koki sen päiväkodin painotusalueeksi. Tämän vuoksi kohta 5.4 ei ole vertailukelpoinen. Kohta vaikutta myös paikallisen näkökulman kokonaiskeskiarvoon sekä muutoksen suuruuteen tehden arvoista epäluotettavia. Päiväkodin sijainti on kaukana keskustan kulttuuritarjonnasta, eikä päiväkoti pysty kustannussyistä hyödyntämään joukkoliikennettä. Yksi vastaajista kommentoikin kohtaa 5.1 seuraavasti:

”Kaupunkiin on pitkä matka, mutta kaikki mitä Routiolta löytyy, varmasti hyödynnetään.”

 

Taulukko 10 Havumetsän päiväkoti. Didaktisen näkökulman mittaustulosten keskiarvot ja muutosprosentti

6. Didaktinen näkökulma

Ennen muutostöitä

Muutostöiden jälkeen

Muutos (%)

6.1 Tiloja on mahdollista muokata toimintakauden aikana oppimistavoitteiden mukaisesti

4,5

4,5

0

6.2 Tila tarjoaa lapsille mielekkäitä ja merkityksellisiä haasteita ja ongelmia

4

5

20

6.3 Tila mahdollistaa liikunnan

5

5

0

6.4 Leikkivälineet vastaavat lasten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita

4,5

4,5

0

6.5 Tila mahdollistaa leikkien rakentamisen lasten omien leikkialoitteiden mukaan

4,5

5

10

6.6 Tila joustaa leikkien mukaan ja leikkien on mahdollista liikkua

5

5

0

6.7 Leikkivälineet ovat lasten saatavilla (lelut, pelit, kirjat)

5

5

0

6.8 Muut tarvikkeet ovat lasten saatavilla (askartelutarvikkeet, muovailuvahat, yms.)

3,5

4,5

22,2

6.9 Leikkivälineitä on riittävästi

4,5

4,5

0

6.10 Tilat mahdollistavat pitkäkestoisen leikin (leikkejä ei ole välttämätöntä aina siivota)

2,5

5

50

6.11 Tila ja leikkivälinevalinnat mahdollistavat monipuolisesti erilaiset leikit

4,5

4,5

0

6.12 Tila innostaa lapsia tutkimaan ja kokeilemaan

4

5

20

6.13 Tila ja välineet mahdollistavat monipuolisesti eri aistien käyttöä toiminnassa

3,5

4,5

22,2

6.14 Tila mahdollistaa lasten ideoiden, leikkien ja töiden näkymisen tilassa

3,5

4

12,5

6.15 Tila kannustaa lapsia itsenäiseen toimintaan ja oma-aloitteisuuteen

4,5

5

10

Didaktinen näkökulma keskiarvo

4,2

4,7

10,6

 

Suurin muutos didaktisen näkökulman kohdalla tapahtui pitkäkestoisen leikin mahdollisuuksissa (6.10). Tilanjakajaverhot mahdollistavat muun tilan käytön, vaikka verhojen takana olisi leikki kesken. Ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä tilassa toimiva ryhmä aikuisineen on vaihtunut. Tämä näkyy myös ryhmän toiminnan muuttumisena. Pitkäkestoisen leikin mahdollistamiseen tarvitaan paitsi riittävät tilat, myös aikuisten joustavaa toimintaa. Elämyksellisyyttä saadaan toteutettua tilassa jo nyt, vaikka kiinteä AV-tilasta vielä puuttuukin. Tilaan hankituilla valokuutioilla, pimeäteltalla ja verhoilla tilaan saa luotua erilaisia tunnelmia. Päiväkodilla oli jo ennestään käytössä bluetooth-kaiutin, jota hyödynnetään äänimaailman luomiseen.

 

Havumetsän päiväkotiin hankittujen verhojen ansiosta tilan saa jaettua kolmeen osaan.

 

 

Havumetsän päiväkodissa muutokset eivät olleet Mittarin perusteella suuria, osittain jopa negatiivisia. Oliko hanke siis Havumetsän osalta epäonnistunut? Havumetsä päiväkoti sai ennen muutostöitä tehdyissä mittauksissa lähes täysiä hipovat arvosanat, joten muutosten ei ollut mahdollistakaan olla numeerisesti kovin suuria. Osittain negatiivisia arvoja voi selittää vastaajien vaihtuminen mittausten välillä, sekä tilan keskeneräisyys. Entä oliko kaupungin uusimman ja lähinnä uuden Vasun tavoitteita olevan päiväkodin ottaminen mukaan hankkeeseen hyvä päätös? Vaikka mitattaessa muutokset olivat pieniä, niillä voi kuitenkin olla suuria vaikutuksia niin päiväkodin toiminnalle kuin koko kaupungille. Havumetsän verhokiskot oli todella onnistunut ratkaisu, jota voisi hyvin hyödyntää myös muissa päiväkodeissa. Useat päiväkodit kärsivät tilojen jakamisen ongelmista, eikä sermitkään tuo aina haluttua lopputulosta. Havumetsän kokeilun ansiosta yhden ryhmän toiminta helpottui, lisäksi kaupungille jäi käsitys, mitä rakenteilta vaaditaan, jotta verhokiskot voi kiinnittää sekä hinta-arvio verhoista tilanjakajana. Verhokokeilun olisi toki voinut tehdä jossain muussakin päiväkodissa. Sen sijaan Havumetsän päiväkoti tarjosi Lohjan mittakaavassa ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia varhaiskasvatusta pelillisyyden näkökulmasta. Tilassa sekä päiväkodin toimintakulttuurissa oli jo olemassa riittävästi muokattavia ja joustavia elementtejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen toimintatavan. Pelillisyyden näkökulma vaatii myös henkilökunnalta innostusta sekä teknistä osaamista.


Johanna Latva


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •