Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Projektin taustalla Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma

(Publicerat 19.12 2018 klo 13:51)

Näin aluksi lähdemme tarkastelemaan projektin tarkoitusta ja taustoja. Tarkoituksen taustalla ja perusteena projektissa ovat uuden Varhaiskasvatuslain (2018) sekä valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) uudistumisen velvoittavuus muun muassa oppimisympäristöihin liittyen. Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä paikallinen Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma (myöhemmin käytettynä vasu) määrittelevät oppimisympäristöille tavoitteet ja suunnan. Tässä blogitekstissä perehdytään Kangasalan paikalliseen vasuun, joka täsmentää valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määritteitä. Kursivoidulla tekstillä olevat ovat Kangasalan vasusta tiivistettyjä lauseita. Kappaleet ovat jaoteltuna oppimisympäristöön sekä pienryhmäpedagogiikkaan ja kestävään kehitykseen ja nämä sisältävät oppimisympäristön näkökulmaa. Erillisissä blogiteksteissä perehdytään samalla tavalla myös Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaan, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä kulttuurikasvatussuunnitelmaan oppimisympäristöjen osalta. Näillä lainauksilla avataan Kangasalan varhaiskasvatukseen liittyvien asiakirjojen ohjaavuutta oppimisympäristöille, jotka tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen pedagogisessa suunnittelussa. 

 

Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma

 

Oppimisympäristöt

Lapselle luodaan mahdollisimman tasavertaiset oppimisympäristöt. Lasten osallisuus toteutuu arjen oppimistilanteissa - kasvatushenkilöstö on valmis muuttamaan suunnitelmia ja toimintaa lasten toiveita kuunnellen. Toiminta ja oppimisympäristö suunnitellaan huolellisesti ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lasten ja aikuisten välinen, lasten keskinäinen ja aikuisten keskinäinen, rakentava ja kannustava vuorovaikutus luovat myönteistä ilmapiiriä oppimiselle sekä lisäävät lapsen osallisuutta. 

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi oppimisympäristön toimivuutta toimintasuunnitelmaa arvioidessaan syys- ja kevätkauden päättyessä. Huoltajat antavat palautetta oppimisympäristöstä asiakastyytyväisyyskyselyn kautta. Lapset vaikuttavat oppimisympäristön rakentumiseen tekemällä omia valintoja mielenkiinnon ja innostuneisuuden mukaan. 

 

Leikin näkökulmasta

Oppimisympäristö mahdollistaa monipuolisen leikin ja leikkivälineet ovat lasten saatavilla. Oppimisympäristön psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus toteutuvat leikissä. Oppimisympäristöjä ja niiden kehittämistä kuvataan tarkemmin yksiköiden toimintasuunnitelmissa. 

 

Liikkumisen näkökulma

Hyvä varhaiskasvatusympäristö innostaa lasta liikkumaan ja mahdollistaa omaehtoisen liikunnan. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisia lähiliikunnan mahdollisuuksia esimerkiksi metsiä, harjuja urheilukenttiä, hiihtolatuja, pururatoja ja jää- ja uimahallia

 

Pienryhmäpedagogiikka

Kangasalan päiväkodeissa toteutetaan pienryhmäpedagogiikkaa. Pienryhmissä toimiminen tukee lasten sensitiivistä kohtaamista, lasten osallisuuden vahvistumista ja kiireettömän arjen mahdollistumista. Pienryhmäpedagogiikka mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön ja hiljentää äänimaailmaa. Pienryhmäpedagogiikka antaa hyvän mahdollisuuden lapsen kehityksen, oppimisen ja taitojen havainnointiin ja tukemiseen. Pienryhmien lähtökohtana on lasten tarpeet, ja lasten osallisuus otetaan huomioon pienryhmien muodostamisessa. 

 

Pienryhmät mahdollistavat erilaisten oppimistyylien ja oppimistavoitteiden huomioimisen toiminnassa ja ne tukevat lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan monipuolisesti lasten ikätaso huomioiden. Varhaiskasvatuksessa kaikki mahdolliset tilat ja lähiympäristö otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. 

 

Leikin ja liikunnan näkökulma

Varhaiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus leikkiä yksin, yhdessä toisten lasten kanssa, aikuisen kanssa tai aikuisen tuella. Lasten saatavilla on liikuntaleikkivälineitä, jotka mahdollistavat lasten omaehtoisen fyysisen aktiivisuuden lisääntymisen ja liikunnan ilon sisä- ja ulkoleikeissä. Kasvatushenkilöstö tarkastelee toimintakulttuuriaan ja päivän rakenteita sekä pohtii mahdollistavatko ne leikin parhaalla mahdollisella tavalla. Leikkiä kehitetään ja arvioidaan ryhmän toimintasuunnitelman avulla. Aikuiset osallistuvat leikkeihin käynnistämällä ja rikastamalla leikkejä sekä muokkaamalla leikki- ja oppimisympäristöä lasten kanssa ja lasten tarpeista lähtien. 

 

Kestävä kehitys

Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen tukena käytetään Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opasta. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu lasten ja vanhempien osallisuus, toiminnallisuus, kestävän kehityksen tavoitteiden huomiointi arkitoiminnoissa ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

 

Luonto on myös rauhoittumisen ja rentoutumisen paikka. Kun luonto ja lähiympäristö tulee lapselle tutuksi, auttaa se lasta ymmärtämään ja toimimaan kestävän kehityksen arvoja kunnioittaen. Kierrätys on arkipäivää jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä. 


Mira Paloniemi


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •