Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun!

Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun -hanke käynnistää Helsingin kaupungin kouluissa oppimistilojen uudenlaisen tarkastelun. Koulujen tilaratkaisuja analysoidaan tulevaisuuden viihtyisä ja älykäs oppimisympäristö -näkökulmasta. Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista tapaa kokea, tuntea ja mieltää oppimisympäristö, jossa oppilaat työskentelevät ja johon heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Samalla kyseenalaistetaan pedagogiset tottumukset, joiden mukaan perinteisissä tiloissa on totuttu opettamaan ja oppimaan.

Uudis- ja perusparannuskohteina olevat koulutilat kartoitetaan, analysoidaan ja valikoitujen tilojen hyötykäyttö ideoidaan uudelleen. Tarkastelun kohteena ovat sekä sisä- että ulkotilat. Hanke etsii uudenlaisia malleja kaikenikäisten koulurakennusten tilojen pedagogisen käytön uudelleen suunnitteluun ja toteu

Näytä lisää...
 

Käyttöönottovuosi
2014

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Helsingin kaupunki

Koulun nimi
Opetusviraston mediakeskus

Linkki koulun sivuille
media.edu.hel.fi

Oppilasmäärä
2000 (projektikouluissa yhteensä)

Henkilökunnan määrä
14 (200 projektikouluissa yhteensä)

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
https://sites.google.com/site/alykkaatymparistot/home

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (Nimi ja email)
Juhani Kärki - juhani.karki@edu.hel.fi

Hankkeen pääsuunnittelija (Nimi ja email)
Mauno Kemppi

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Tulevaisuuden oppimisympäristössä älykkäät koulutilat muovautuvat paremmin oppilaan toiveiden mukaan mahdollistaen oppijan tavoitteiden mukaisen oppimisympäristön. Fyysiset ja tilalliset ratkaisut voivat opettaa ja tiloihin voidaan tuoda älykkyyttä eri tavoin. Osaan sovelluksista voivat lapset itse vaikuttaa ja olla niitä kehittämässä.

Hankkeen kuvaus
Älykkäät ympäristöt - koodilla koulu haltuun -hanke tavoittelee uuden opetussuunnitelman (2016) mukaista oppilasta osallistavaa osaamisen kehittämistä. Tähän pyritään tutustumalla systeemiseen ajatteluun oppimisympäristön suunnittelun kautta. Ohjelmointia käytetään oppimisympäristöjen älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen. Oppilaiden ja opettajien ohjelmointitaitoja kartutetaan ja koulujen valmiutta toteuttaa opetussuunnitelman uudistuksessa 2016 tulevaa ohjelmoinnin haastetta madalletaan käytännön projektien avulla oppijan ikätaso huomioiden. Tavoitteena on saada aikaan oppimisympäristössä älykkäitä toimintoja, joiden ohjaamista voidaan toteuttaa ohjelmoinnin avulla. Tässä käytetään hyväksi erilaisia automatisoitavia sensoreita ja tunnistimia, joiden ohjaamisella voidaan muuttaa oppimisympäristöä viihtyisämmäksi. Hankkeessa oppimisympäristöjen kehittäminen toteutetaan oppilaiden ja koulun henkilökunnan ideoinnin ja suunnittelun pohjalta. Oppilaiden osallistuminen on keskeisessä roolissa. Tällä tavoitellaan oppilaan kouluviihtyvyyden paranemista mahdollistamalla omaan oppimisympäristöön suora vaikuttaminen.Tavoitteisiin pyritään palvelumuotoilua ja luovuus- ja innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen. Oppilaita ja heidän opettajiaan valmennetaan tunnistamaan ihmistä ympäröivät teknologiat, opastetaan ymmärtämään älykkään ympäristön systeeminen toiminta ja ohjataan ohjelmoinnin avulla muuttamaan omaa oppimisympäristöään tavoitteiden mukaisesti. Älykkäiden tilojen ja toimintojen suunnittelussa ja mallintamisessa käytetään olemassa olevia teknologioita, 3D peli- ja virtuaalimaailmoja ja 3D-mallinnostyökaluja. Tilojen toteutuksessa hyödynnetään mobiileja ja virtuaalisia oppimisympäristöjä ja pilvipalveluita, ohjelmointia, 3D pelimaailmoja, lisättyä todellisuutta ja elektronisia robotiikkaan ja automaatioon perustuvia järjestelmiä (mm. Arduino, Lego, Rasperry Pi). 3D-tulostamista hyödynnetään suunnitteluprosessissa tarpeen mukaan.

Miksi tämä koordinointihanke tarvitaan? (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
Kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen vaikuttaminen oppimisympäristön muutoksella, osallisuuden lisääminen oppimaiseman muutoksessa ja tavoitteellinen oppimisympäristön kehittäminen.

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Tähän pyritään seuraavasti: 1. Kartoitetaan oppimisympäristön muutokseen valmiit pilotoivat koulut ja opetushenkilökunta. 2. Kartoitetaan yhdessä pilottikoulujen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa muutostarpeet. 3. Etsitään oppimisympäristön muutoksen toteuttamiseen tarpeelliset osaajat ja resursoidaan projektit. 4. Tehdään nopeita kokeiluja, joilla haetaan toimivat ideat. 5. Toteutetaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat ja mallinnetaan ne. 6. Toteutetaan systemaattisesti työpajoja, joiden tavoitteena on antaa oppilaille ja opettajille valmiuksia toteuttaa oppilaita osallistava oppimisympäristöjen muutos. 7. Haetaan tehokkain mahdollinen levittämisen tapa, jolla jaetaan mallinnettu viihtyisän ja älykkään oppimisympäristön kehittäminen käyttäen älykkäitä ohjelmoitavia ratkaisuja. 8. Sateenkaari-tavoitteena on saavuttaa osaamista, joka mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ohjattuun oppimisympäristöjen muuttamiseen teknologian ja älykkään ympäristön ohjaamisen kautta. 9. Valtakunnallinen levittäminen

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
Oppimisympäristöjen uudenlaisten toiminnallisuuksien ideoiminen, toimivampien pedagogisten mallien löytäminen ja tilojen tarpeellisten älykkäiden toimintojen nimeäminen ja toteuttaminen ovat prosessin keskiössä. Hankkeessa mallinnetaan oppilaslähtöinen arviointi, suunnittelu ja toteuttaminen oppimisympäristön kehittämisessä. Hankkeessa myöskin mallinnetaan ohjelmoinnin, älykkään teknologian ja esineiden internetin (internet of things) mahdollisuuksien käyttö oppimisympäristöjen kehittämisessä ja monipuolistamisessa. Hanke vastaa kysymyksiin: - miten opettajan valitsemaa pedagogiikkaa voidaan tukea älykkään teknologian keinoin tilassa, jossa hän toimii? - miten oppilaat käyttävät fyysisiä ja virtuaalisia oppimistiloja? Kuinka oppilaat voivat muokata fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä viihtyisämmiksi älykkään teknologian avulla? - millaisia älykkäitä toimintoja voidaan hyödyntää oppimisympäristön kehittämisessä ja miten?

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?
Suunnittelu, kehittäminen ja arviointi toteutetaan yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa koko prosessin ajan. Jokaisen osaprojektin aluksi ja päätteeksi suoritetaan oppimisympäristössä opiskeleville oppilaille ja opettajille kyselykartoitus, jossa kartoitetaan kouluviihtyvyyttä ennen ja jälkeen projektien. Kyselyiden tuloksia verrataan keskenään ja tulokset julkaistaan hankkeen sivuilla. Aalto yliopiston tila- ja kalustesuunnittelun osasto osallistuu hankkeeseen maisteriopintojen opinnäytetyössä älykkäiden oppimisympäristöjen ja tilojen kartoittamiseen ja tutkimukseen, jossa otetaan kantaa älykkäiden oppimisympäristöjen tilallisiin ja kalustamiseen liittyviin ratkaisuihin ja innovaatioihin. Hankkeeseen pyritään kiinnittämään muutakin yliopistotasoista opinnäytetutkimusta hankkeen käynnistyttyä.

Hankkeen pedagoginen asiantuntija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Juhani Kärki (projektipäällikkö) juhani.karki@edu.hel.fi

Hankkeen pääsunnittelija (kokemus, yhteystiedot, motto, haastattelu)
Mauno Kemppi, mauno.kemppi@hel.fi (opetusviraston pääsuunnittelija, arkkitehti)

Hankkeen työryhmä
Mediakeskus: Kristian Roos (ruotsinkielinen erityissuunnittelija) kristian.roos@hel.fi (Jukka Orava (erityissuunnittelija) jukka.orava@hel.fi) Perusopetuslinja Marjo Kyllönen (opetuspäällikkö) Marjo.Kyllonen@hel.fi Kirsi Verkka (opetuskonsultti) kirsi.verkka@hel.fi Anna Matikainen (suunnittelija) Anna.Matikainen@hel.fi Ruotsinkielinen linja Nicklas Rönnholm (opetuspäällikkö) Niclas.Rönnholm@hel.fi

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Helsinki

Koulu
Helsinki

Yhteyshenkilö
Anna Laine

Jäsenet
Anna Laine
Juhani Kärki
Projektiin ei ole lisätty muita kuin kuva/videomateriaaleja. Katso ne omalta välilehdeltään.

Hanke vastaa kysymyksiin: 
- miten opettajan valitsemaa pedagogiikkaa voidaan tukea älykkään teknologian keinoin tilassa, jossa hän toimii? 
- miten oppilaat käyttävät fyysisiä ja virtuaalisia oppimistiloja? Kuinka oppilaat voivat muokata fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä viihtyisämmiksi älykkään teknologian avulla? 
- millaisia älykkäitä toimintoja voidaan hyödyntää oppimisympäristön kehittämisessä ja miten? 

Tähän pyritään seuraavasti: 
1. Kartoitetaan oppimisympäristön muutokseen valmiit pilotoivat koulut ja opetushenkilökunta. 
2. Kartoitetaan yhdessä pilottikoulujen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa muutostarpeet. 
3. Etsitään oppimisympäristön muutoksen toteuttamiseen tarpeelliset osaajat ja resursoidaan projektit. 
4. Tehdään nopeita kokeiluja, joilla haetaan toimivat ideat. 
5. Toteutetaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat ja mallinnetaan ne. 
6. Toteutetaan systemaattisesti työpajoja, joiden tavoitteena on antaa oppilaille ja opettajille valmiuksia toteuttaa oppilaita osallistava oppimisympäristöjen muutos. 
7. Haetaan tehokkain mahdollinen levittämisen tapa, jolla jaetaan mallinnettu viihtyisän ja älykkään oppimisympäristön kehittäminen käyttäen älykkäitä ohjelmoitavia ratkaisuja. 
8. Sateenkaari-tavoitteena on saavuttaa osaamista, joka mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ohjattuun oppimisympäristöjen muuttamiseen teknologian ja älykkään ympäristön ohjaamisen kautta. 
9. Valtakunnallinen levittäminen

Tässä kuvataan kaikki kokeilun tulokset ja mahdolliset kokeilun aikana tehdyt tutkimukset sekä syntyneet innovaatiot.


Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •