Kirjaudu sisään Unohditko salasanasi?

Pudasjärven Hirsikampus Goes 3D

 

Pudasjärven Hirsikampus Goes 3D - hankkeen tarkoituksena on vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin toteuttaminen oppimisympäristösuunnittelussa virtuaalista 3D - teknologiaa hyödyntäen. Pudasjärven Hirsikampus on Pudasjärven kaupungin malli koulujen epätarkoituksenmukaisten ja epäterveellisten tilojen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Hirsikampus on modernia hirsirakentamistekniikkaa hyödyntäen toteutettava oppimis-, sivistys- ja harrastusympäristö, joka tulee pinta-alaltaan olemaan n. 9800 kerros m2.

Näytä lisää...
 

Käyttöönottovuosi
2016

Kunta/koulutuksen järjestäjä
Pudasjärven kaupunki

Koulun nimi
Pudasjärven koulu

Oppilasmäärä
690

Henkilökunnan määrä
70

Linkki Projektiuutisiin (Linkki)
http://www.pudasjarvi.fi/lisaa-ajankohtaisia/317-uutiset/tekninen-ja-ymparistotoiminta/1456-hirsikampus-syyskuussa-2014

Hankkeen pedagogiset tavoitteet (sisältäen mahdolliset omat painotukset / näkökulmat)
1. Toteuttaa modernin hirsisen oppimisympäristön vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi virtuaalista 3D – teknologiaa hyödyntäen 2. Tuottaa käyttäjäkunnan kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavasta 3D – suunnitteluprosessista konkreettisesti hyödynnettävää tietoa 3.Edesauttaa vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin tuloksellisuutta 3D – teknologiaa hyödyntäen 4. Mahdollistaa 3D – suunnittelussa tuotetun materiaalin jatkokäyttö hirsikampuksen toiminta- ja turvallisuuskulttuurin edistäjänä. 5. Edesauttaa 3D – teknologian opetuskäyttöä.

Hankkeen kuvaus
Koko Hirsikampuksen lähtöajatuksena on toimia jatkumona Pudasjärven kaupungin hirsiarkkitehtuuria eteenpäin vievälle toiminnalle. Kaupungin toteuttamat Hirsikunnas ja Pikku-Paavalin hirsinen päiväkoti ovat omalta osaltaan olleet tuomassa hirsirakentamista takaisin julkisen rakentamisen kentälle. Hirsikampuksen on omalla alueellaan myös tarkoitus olla konsepti, josta kotimaiset ja ulkomaiset toimijat voivat saada hyötyä omien rakennusprojektiensa toteuttamisessa. ”Hirsikampus Goes 3D” toimii samalla tavalla 3D – teknologian hyödyntämisessä suunnittelu- ja opetusprosessien hyödyksi. Erityisesti oppilaita ja opetushenkilöstöä osallistava suunnitteluprosessi on hankkeen myötä tarkoitus tuotteistaa siten, että se on hyödynnettävissä laajasti niin valtakunnallisella kuin jopa kansainvälisellä tasollakin. Pudasjärven kaupungissa Hirsikampushanke käynnistyi, koska suuressa osassa kaupungin kouluja oli jonkinasteisia sisäilmaongelmia. Vuosien saatossa tehdyt korjaukset eivät näitä ongelmia parantaneet halutulla tavalla, vaan erilaisia väliaikaisratkaisuja jouduttiin ottamaan käyttöön useissa tapauksissa. Toisena hanketta eteenpäin vievänä seikkana olivat epätarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt. Rakennukset, joiden valmistuminen ajoittui pääasiassa 1960-luvulle, olivat vaikeasti muutettavissa siten, että ne olisivat tilaratkaisuiltaan tukeneet modernin oppimiskäsityksen mukaista toimintaa. Myös uudenaikaisen teknologian hyödyntäminen vanhoissa rakennuksissa ja niiden teknologiakontekstissa koettiin poikkeuksellisen haastavana. Yhtenä keskeisistä ajatuksista Hirsikampuksen suunnittelussa on ollut oppimisympäristön muunneltavuus. Tällä tarkoitetaan paitsi tilojen suunnittelua erilaisia oppimismenetelmiä tukeviksi myös soveltuvuutta muuhun kuin opetus- ja oppimistoimintaan. Vähenevän väestön kunnassa myös oppilasmäärä on vähenevä, joten tilojen käyttötarpeen muutokseen on suuressa rakennushankkeessa syytä kiinnittää huomiota. Uuden hirsisen oppimisympäristön valmistuminen on mittava ponnistus koko Pudasjärven kaupungille. Sen vaikutuksen on verrattu olevan Pudasjärven kaupungille suhteessa samaa suuruusluokkaa kuin yliopiston valmistuminen oli Oulun kaupungille. Tästä syystä kampusalueen tehokasta käyttöä on pidetty ensiarvoisen tärkeänä. Käyttöasteessa on katsottu päästävän riittävän korkealle tasolle ainoastaan siten, että jo rakennusta suunniteltaessa otetaan myös muiden kuin koulujen ajatukset ja vaatimukset huomioon. Tästä on syntynyt tarve osallistaa kaikki kuntalaiset suunnitteluprosessiin mukaan. Kuntalaisten osallistaminen on tapahtunut paitsi päättäjien (luottamushenkilöt) kautta, myös järjestämällä suunnitteluun liittyviä kuntalaistilaisuuksia, joista tarkempaa selvitystä on Aaltoyliopiston tuotantotekniikan laboratorion julkaisussa MARIANNE: case Pudasjärvi – loppuraportti (2013). Koulujen henkilöstö ja oppilaat ovat tässä vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa kuitenkin keskiössä. Pudasjärven Hirsikampus Goes 3D – hanke on omalta osaltaan vastaamassa tähän tarpeeseen vuorovaikutteisuuden lisäämisestä. Koska koulujen henkilöstö ja etenkin oppilaat ovat kokeneet usein vaikeaksi osallistua suunnitteluun rakennuspiirustuksia kommentoimalla, on ollut tarpeellista etsiä vaihtoehtoista menetelmää tämän korvaamiseksi. Virtuaalisen 3D – mallinnuksen avulla, joka toteutetaan avoimen lähdekoodin realXtend –teknologialla, lähdetään hankeen myötä toteuttamaan suunnitteluprosessia, joka on käyttäjäkunnan kannalta havainnollisempi ja erilaisia yksityiskohtia ja mittasuhteita koskien totuudenmukaisempi. Opetussuunnitelmaprosessi (OPS 2016) on keskeisesti mukana Pudasjärven Hirsikampusta toteutettaessa. Suunnittelun lähtöajatuksena on ollut se, että arkkitehtuurin keinoin tuetaan myös uusien virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Myös itse rakennuksen virtuaalinen mallintaminen tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Virtuaalista Hirsikampusta on suunnitteluvaiheen jälkeen mahdollista hyödyntää koulutuskäytössä mm. luotaessa rakennuksen turvallisuussuunnitelmaa ja koulutettaessa henkilöstöä ja oppilait sen käyttöön. Jatkoajatuksena on lisäksi se, että tulevaisuudessa 3D – mallinnokseen oppilaiden olisi mahdollista itse tuottaa pelillisiä oppimissisältöjä esimerkiksi ohjelmointikurssin tuotoksena. Virtuaaliympäristönä Hirsikampuksen 3D – mallinnos mahdollistaa etäyhteyksien käytön ja oppimistilanteen vuorovaikutuksen vaikkapa maapallon toiselle puolelle. Pudasjärven Hirsikampus Goes 3D – hankesuunnitelma sisältää ajatuksen ”Cave” – tyyppisen teknologiaympäristön rakentamiseksi Hirsikampuksen yhteen oppimistilaan. Tämän tilan on tarkoitus toimia paitsi edellä mainituissa suunnittelu- ja koulutustilanteissa myös luomassa uudenlaista teknologiaa hyödyntäviä oppimistilanteita laajemminkin. Esimerkiksi opinto-ohjauksessa, jossa erilaiset ammattilaiset voivat kertoa omista uravalinnoistaan, 3D – teknologia toimii hyvänä esityksen havainnollistajana

Miten hanke käytännössä toteutetaan? Työnjako ja aikataulu
Vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi 3D-teknologiaa hyödyntäen Vuorovaikutteinen suunnittelu 3D-teknologian avulla käynnistetään vuoden 2015 alussa. Pohjana suunnittelutyölle on rakennus- ja kalustuspiirustusten avulla käyttäjiltä saatu informaatio. 3D-teknologiaa hyödynnetään erityisesti irtokalustuksen valinnassa sekä sijoittamisessa rakennuksen eri tiloihin. Myös turvallisuussuunnittelu on mahdollista aloittaa työskentelyn tässä vaiheessa. Suunnitteluprosessi toteutetaan intensiivisellä aikataululla kevään kuluessa, ja se kestää kaikkiaan kahdesta kolmeen kuukautta. Mallintaminen Hirsikampuksen 3D-mallintaminen on aloitettu kesällä 2014. Rakennuksen ensimmäinen mallisiipi on valmistunut syyskuussa 2014. Koko rakennuksen mallintamista jatketaan vuoden 2014 loppuun, jolloin koko rakennuskompleksin on tarkoitus olla valmiina. Käyttäjäkunnan koulutus Käyttäjäkunnan koulutus on aloitettu 8.10.2014 pidetyllä Hirsikampus kick-off tilaisuudella, jossa selvitetään vuorovaikutteisen 3D-teknologian käyttöä modernien oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä hyödyntämismahdollisuuksia opetuskäytössä. Tässä tilaisuudessa tutustutaan modernien oppimisympäristöjen piirteisiin laajemminkin. Koulutus jatkuu työpajatyyppisenä koulutuksena, jossa 3D-teknologian käyttö nivotaan yhteen ops-2016 työn kanssa.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset?
1. Tuotetaan 3D – mallinnos Pudasjärven Hirsikampuksesta suunnittelun ja opetuskäytön tarpeisiin 2. Osallistetaan oppilaat ja opetushenkilöstö konkreettisesti Hirsikampuksen suunnitteluprosessiin 3. Toteutetaan 3D – teknologiaa tukeva oppimisympäristö Hirsikampuksen tiloihin 4. Koulutetaan opetushenkilöstö hyödyntämään tehokkaasti toteutettavaa 3D – opetustilaa

Jäsenet
Juha Holappa
Mervi Niemi

Projektin tiedostot

Otsikko Kuvaus Tyyppi Lisätty Lisääjä
Oppikirjana Hirsikampus

Materiaalia Hirsikampuksesta

tiedosto 26.10.2016 11:10 Mervi Niemi

 

VIDEO HIRSIKAMPUKSEN 3D-MALLINNOKSESTA:

https://www.youtube.com/watch?v=OWijadqpM8s&feature=youtu.be

 

 

Tavoite

Arviointi

1. Toteuttaa modernin hirsisen oppimisympäristön vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi virtuaalista 3D-teknologiaa hyödyntäen

3D-mallinnoksen valmistumisen viivästymisestä johtuen mallinnosta pystyttiin hyödyntämään ainoastaan sisustussuunnitteluvaiheessa.

Mikäli 3D-mallinnos olisi ollut valmis rakennesuunnitteluvaiheessa, olisi rakennepiirrustusten kommentointi ollut helpompaa ja konkreettisempaa.

https://www.youtube.com/watch?v=OWijadqpM8s&feature=youtu.be


2.Tuottaa käyttäjäkunnan kanssa vuorovaikutuksessa toteutettavasta 3D-suunnitteluprosessista konkreettisesti hyödynnettävää tietoa

 3D-mallinnoksen valmistumisen viivästymisestä johtuen mallinnosta pystyttiin hyödyntämään ainoastaan sisustussuunnitteluvaiheessa. Tiedon tuottaminen vaatii perehtymistä ohjelman käyttöliittymään ja toimintamahdollisuuksiin. Tästä syystä johtuen tieto oli hitaasti saatavilla ja hidastutti entisestään tiedon hyödyntämistä.


Mikäli 3D-mallinnos olisi ollut valmis rakennesuunnitteluvaiheessa, olisi rakennepiirustusten kommentointi ollut helpompaa ja konkreettisempaa. Mikäli mallinnos olisi ollut käytettävissä jo rakennesuunnitteluvaiheessa, olisivat saavutetut hyödyt todennäköisesti olleet huomattavasti suuremmat.

3. Edesauttaa vuorovaikuttteisen suunnitteluprosessin tuloksellisuutta 3D-teknologiaa hyödyntäen

 3D-mallinnoksen valmistumisen viivästymisestä johtuen mallinnosta pystyttiin hyödyntämään ainoastaan sisustussuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa todettiin, että 3D-mallinnos on helpommin hahmotettavissa ja ymmärrettävissä kuin perinteiset piirrustukset. 3D-mallinnos lisää myös vaikutusmahdollisuuksia siten, että käyttäjät voivat itse vaihdella esimerkiksi huonekalujen paikkoja.

4.Mahdollistaa 3D-suunnittelussa tuotetun materiaalin jatkokäyttö Hirsikampuksen toiminta- ja turvallisuuskulttuurin edistäjänä

3D-mallinnokseen suunnitellaan toteutettavan turvallisuuskoulutuspaketti, esimerkiksi havainnollistaen poistumistiet tulipalotilanteessa. Tämä kuitenkin vaatii 3D-mallinnoksen kevyemmän version luomisen, jotta se on mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla.

5.Edesauttaa 3D-teknologian opetuskäyttöä

3D-teknologiaa on hankittu opetuskäyttöä varten. Näitä ovat 3D-lasit ja -cave. Lisäksi opetuskäyttöä varten on testattu meshmoon-virtuaaliympäristöjä.

 

Konkreettinen tulos

Arviointi

1.Tuotetaan 3D-mallinnos Pudasjärven Hirsikampuksesta suunnittelun ja opetuskäytön tarpeisiin

 3D-mallinnos toteutettiin yhteistyössä Finpedan kanssa. Mallinnosta käytettiin sisustussuunnittelun tukena. Opetuskäytön sovellukset ovat edelleen kehitettävänä.

2.Osallistetaan oppilaat ja opetushenkilöstö konkreettisesti Hirsikampuksen suunnitteluprosessiin

 Oppilaita ja henkilöstöä on osallistettu suunnitteluprosessiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ei hyödynnetty 3D-teknologiaa varsinaiseen rakennesuunnitteluun ja varustelutasoon liittyen. Toisessa vaiheessa sisustussuunnittelu toteutettiin Hirsikampuksen 3D-mallinnoksen avulla vuorovaikutteisesti.

3.Toteutetaan 3D-teknologiaa tukeva oppimisympäristö Hirsikampuksen tiloihin

 Hirsikampukselle on toteutettu liikuteltava 3D-oppimisympäristö uusinta kosketusnäyttöteknonlogiaa hyödyntäen.

4.Koulutetaan opetushenkilöstö hyödyntämään tehokkaasti toteutettavaa 3D-opetustilaa

 Henkilöstöä kannustettiin kokeilemaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja Innolukion testiympäristössä. Alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajia ryhmineen testasivat eri vaihtoehtoja. Uuden 3D-oppimisympäristön käyttökoulutukset pyritään toteuttamaan keväällä 2017.

 

Prosessikuvaus

Tähän lisätään linkkeinä tai esim- pdf- tiedostoina uutiset, jutut, artikkelit, videomateriaalit jne.


SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/pudasjarven-hirsikampus-sai-puupalkinnon/743242/

http://www.koillissanomat.fi/uutisetkoillismaa/pohjoissuomen-paras-rakennusteko-2016-pudasjarven-hirsikampus--maailman-suurin-hirsikoulu-6.226.178766.fabb1691a4

http://www.rakennuslehti.fi/2016/08/pudasjarven-hirsikoulu-on-ylpeasti-maailman-suurin/

http://yle.fi/uutiset/3-8464707

http://yle.fi/uutiset/3-7638590

http://www.rakennusfakta.fi/pudasjarven-hirsinen-koulu-kuusamontie/project.html

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/pudasj%C3%A4rven-hirsikoulu-on-kivunnut-vesikattoon-1.115626

http://www.lemminkainen.fi/lemminkainen/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/sijoittajauutiset/2014/lemminkainen-rakentaa-elinkaarimallilla-hirsikoulun-pudasjarvelle/

http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OpettajaLehti%2FPage%2Fjuttusivu&cid=1351276519632&juttuID=1355755345191

http://www.kontio.fi/fin/Kontiotuote-Oy-toimittaa-hirsiosat-maailman-suurimpaan-hirsirakennukseen.791.html

https://www.are.fi/referenssit/pudasjarven-koulukampus/

http://www.smy.fi/artikkeli/julkinen-hirsirakentaminen-kannustaa-myos-yksityisia/

http://www.woodarchitecture.fi/node/1348

https://www.tekla.com/fi/bim-awards/pudasj%C3%A4rven-hirsikampus

http://www.sweco.fi/uutiset/uutisarkisto/news-2016/swecon-kohde-pudasjarven-hirsikampus-on-vuoden-2016-puupalkinnon-seka-yleisoaanestyksen-voittaja/

http://www.aarrelehti.fi/uutiset/pudasj%C3%A4rven-hirsikampus-sai-vuoden-2016-puupalkinnon-1.168204

https://www.youtube.com/watch?v=LV5TT5Ernfg

http://kuntatekniikka.fi/2016/11/11/vuoden-2016-puupalkinto-pudasjarven-hirsikampukselle/

http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/tekniikka/kiinalaiset-kiinnostuivat-pudasjarven-hirsikoulusta/

http://www.radiopooki.fi/uutiset/pohjois-pohjanmaa/a-135176

http://www.ramboll.fi/projektit/rfi/pudasjarven-hirsikampus

http://www.akustiikkaestetiikka.fi/pudasj%C3%A4rven-hirsikoulussa-olo-on-kuin-kes%C3%A4m%C3%B6kill%C3%A4.html

https://www.upmbiofore.fi/puutuotteet/puuarkkitehtuurikilpailun-voittanut-hirsikoulu-on-viihtyisa-ja-terveellinen-oppimisymparisto/

http://www.projektiuutiset.fi/pudasjarven-hirsikoulukampukselle-vuoden-2016-puupalkinto/

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/rakennus/paljon-huomiota-kerannyt-hirsikoulu-sai-taas-lisaa-huomiota-6599276

https://www.kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/uutiset/2015/01/26/maailman-suurin-hirsinen-koulukampus-kohoaa-leasingrahoituksella

http://www.smy.fi/tuotteet-palvelut/tietokonemalli-hirsirakentamiseen/


SISÄILMAONGELMIIN HIRSINEN RATKAISU

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002915336.html

http://www.kaleva.fi/uutiset/galleriat/pudasjarven-hirsikoulu-avattiin-noin-700-oppilasta-uuteen-opinahjoon/9752/

http://www.nelonen.fi/uutiset/videot-ja-uutislahetykset/2114871-pudasjarven-uusi-hirsikoulu-avattiin---rankkasade-ei-hillinnyt-iloa

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/hirsikoulu-avasi-ovensa-pudasjarvella-betonirakennusten-takia-jouduimme-hirteen/735222/

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/pudasjarvi-julistautui-suomen-hirsipaakaupungiksi-rakentamisperinne-yltaa-vuosisatojen-yli/736683/

http://www.is.fi/kotimaa/art-2000001242125.html

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/hirsikoulu-tuo-helpotusta-sis%C3%A4ilmaongelmiin-1.74860

http://www.iijokiseutu.fi/uutiset/maailman-suurin-avasi-ovensa--hirsikampuksella-koulu-alkoi-juhlallisuuksin-sateessa-6.858.142518.1bce7e84db

https://www.youtube.com/watch?v=Q01V9-1lgTY

http://www.iltalehti.fi/perhe/2016081722152267_pr.shtml

 

 Tähän lisätään hankkeen aikana käytetyt materiaalit. Tähän liitetään myös havainnekuvat, 3D- mallinnukset, hankkeen aikaiset kuvat ja rakennuspiirustukset. Kaikki kuvatiedostot JPG, BMP jne lisätään ”Lisää kuva” toiminnolla


Tässä kerrotaan hankkeen budjetti seuraavasti: 

Irtokalustus

Laitehankinnat (tieto- ja viestintätekniikka)

Rakentamiskustannukset

Muut kulut

Kulut yhteensä

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •