Ilolla ja osallisuudella kohti tulevaa

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Projektin taustalla Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

(Publicerat 07.01 2019 klo 11:28)

Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmassa perehdytään myös oppimisympäristöjen merkitykseen. Ohessa kursivoituna tekstinä suoria lainauksia liikuntasuunnitelmasta ja niistä osioista, jotka liittyvät oppimisympäristöihin sekä pienryhmäpedagogiikkaan. Liikuntasuunnitelma ohjaa varhaiskasvattajia mahdollistamaan monipuolisesti lasten fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumisen varhaiskasvatuksen osalta. 

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

 

Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen tavoitteena on 

  • mahdollistaa jokaisen lapsen päivittäinen monipuolinen fyysinen aktiivisuus suositusten edellyttämällä tavalla 
  • tukea jokaisen lapsen liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämäntavan muotoutumista osaksi arkea, herättää ilo liikkumiseen 
  • mahdollistaa välineiden riittävyys ja saatavuus sekä ohjatun että lasten omaehtoisen liikkumisen ja leikin aikana 

 

Lasten omaehtoinen liikkuminen (= lapsen omasta halusta tapahtuva fyysinen aktiivisuus yksin tai kavereiden kanssa) muodostaa suurimman osan fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärästä alle kouluikäisillä. Varhaiskasvattaja tukee omaehtoista liikkumista kannustamalla haastamaan omia taitojaan, kokeilemaan turvallisesti erilaisia asioita kehollaan, opettamalla liikuntaleikkejä, olemalla itse esimerkkinä liikkuvasta aikuisesta sekä vähentämällä liikkumisen esteitä toimintaympäristöissä. Erilaiset liikkumaan innostavat välineet ovat saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. Omaehtoinen liikkuminen suunnitellaan myös arjen struktuuriin. Lasta ja tämän mielipiteitä kuunnellaan suunniteltaessa toimintaa ja oppimisympäristöjä. Tartutaan lapsen herättämiin ajatuksiin ja ideoihin. 

 

Ulkoliikuntaan ja muuhunkin liikkumiseen liittyvät säännöt ja mahdollisuudet mietitään työyhteisössä yhdessä niin, että turvallisuus säilyy, mutta monipuolinen liikkuminen ei esty. Piha-alue on monipuolinen oppimisympäristö ja sen mahdollisuuksia ja välineitä hyödynnetään niin liikkumisen kuin laaja-alaisen oppimisenkin näkökulmasta. Varhaiskasvattajat etsivät ja luovat liikkumaan houkuttelevia oppimisympäristöjä myös muualta kuin päiväkodin piha-alueelta. 

 

Liikuntavälineet ovat toimintavälineitä kuten lelutkin. Perusvälineistöä tulee olla riittävästi ja ne ovat lasten saatavilla omaehtoiseen toimintaan ja leikkiin. Liikuntavälineet monipuolistavat lasten toimintaa ja edesauttavat käsittelytaitojen ja sitä kautta myös hienomotoristen taitojen kehitystä. Välineiden käyttäminen myös lisää fyysistä aktiivisuutta arjessa. Liikkumiseen innostava väline voi olla myös kaluste, matto, kangas, lelu tai kierrätysmateriaalista valmistettu väline. Lasten ideoita ja mielipiteitä otetaan huomioon välineiden hankinnassa, käyttämisessä ja ympäristön muokkaamisessa. 

 

OPPIMIS- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUOKKAAMINEN LIIKUNTAA TUKEVAKSI 

Varhaiskasvattaja luo olemassa oleviin tiloihin liikkumiseen houkuttelevan ja turvallisen ja esteettömän fyysisen oppimisympäristön, mikä haastaa jokaista lasta kokeilemaan ja tutkimaan erilaisia asioita kehollaan. Liikkumistilojen ei ole hyvä sisältää teräviä kulmia, rikkoutuvia sisustusesineitä tai viherkasveja, joita lapsen täytyy jatkuvasti varoa. Välineiden on oltava turvallisia, niistä ei saa irrota mitään osia eivätkä ne saa kaatua lapsen päälle. 

Motoristen taitojen oppimista ja kehitystä sekä liikkuvaan elämäntapaan suuntautumista tukee myös myönteinen psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö. Fyysinen aktiivisuus koetaan myönteisenä asiana, siihen kannustetaan ja jokaisen lapsen taitoja ohjataan jokaisen lapsen omista lähtökohdista katsoen myönteisessä vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lapset pääsevät osallisuuden kautta vaikuttamaan omiin leikki- ja toimintaympäristöihinsä. Kangasalan kunta tarjoaa varhaiskasvatukselle paljon erilaisia ympäristöjä liikkumiseen eri vuodenaikoina. Metsät ovat lähellä samoin harjut, luontopolut, hiihtoladut, luistelukentät, puistot ja leikkipaikat. Jäähalli, urheilukentät sekä uimahalli ovat myös varhaiskasvatuksen käytössä. 

 

PIENRYHMÄPEDAGOGIIKKA LIIKUNTAA TUKEMASSA 

Kangasalan varhaiskasvatuksessa pienryhmäpedagogiikka on toimintatapa ja myös yksi tuen muoto. Lapsen on helpompi ilmaista itseään ja aloitteitaan pienemmässä ryhmässä ja aikuisen on helpompi tarttua niihin ja suunnitella toimintaa yhdessä lasten kanssa. Liikuntakasvatuksen näkökulmasta pienryhmäpedagogiikka tarjoaa mahdollisuuden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen arjessa. Pienryhmätoiminnan seurauksena: 

  • · leikkitilaa on lapsilla enemmän käytössä ja leikit voivat olla fyysisempiä myös sisätiloissa 
  • · liikuntavälineitä on mahdollista käyttää enemmän ja niitä riittää kaikille 
  • · lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toimintaympäristön rakentamisessa 

on helpompi toteuttaa 


 


Mira Paloniemi


Kommentarer (0):


Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •