TUKEMO - Joustava oppimisympäristö oppilaan tuen mahdollistajana

Blogg's framsidan | Visa projekt  |  Visa alla bloggar


Kyselyn antia ja joulun odotusta

(Publicerat 18.12 2013 klo 09:53)

Teimme marras-joulukuun vaihteessa koululla kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa TUKEMO-tilan tulevien käyttäjien tarpeita ja toiveita oppilaan tukeen liittyen. Kyselyssä kysyttiin yleisen tuen keinojen käytöstä ja onnistumisen kokemuksista. Lisäksi kysyttiin esteistä ja haasteista, joita oppilaan tukemisessa on. Lopuksi kysyttiin toiveita uudenlaisen tukitoimia helpottavan opetustilan ominaisuuksista. Kyselyyn vastasi alle puolet yläkoulun opettajista, sekä runsaampi määrä opetusharjoittelijoita.

Haasteina tai esteinä koettiin liian pienet opetustilat, ahtaus ja häly ja se, että oppilaat joutuvat istumaan liian lähekkäin, mikä aiheuttaa häiriöitä. Luokkatiloja pidettiin hankalasti muokattavina. Yhtenä ongelmana nähtiin se, että erityisopettajien toimitila sijaitsee erillään ja kaukana muusta toiminnasta. Muutenkin useamman aikuisen läsnäolo opetustilanteessa nähtiin merkittävänä: samanaikaisopettajuuden mahdollisuuksia, erityisopettajan jatkuvaa saatavillaoloa tai kouluavustajaa toivottiin paljon. Kiire, ajan puute, opettajan liian suuri työmäärä: liian suuret ryhmäkoot, haastavat oppilaat ja suuret tasoerot oppilaiden välillä nähtiin suurimpina esteinä oppilaan yksilöllisen tuen toteutumiselle.

Tukea tarvitsevien oppilaiden erillistä eriyttämistilaa pohdittiin paljon.  Erillinen ylimääräisistä ärsykkeistä vapaa tila oppilaalle, joka ei kykene keskittymään ja väsyy melussa, koettiin hyvin tarpeellisena. Myös muille tukea tarvitseville ryhmille toivottiin erillistä tilaa. Eriyttämistilaan haluttaisiin sijoittaa välillä myös hyviä, itseohjautuvia oppilaita, joita eriytetään ylöspäin. Kuitenkin pidettiin tärkeänä oppilaiden mahdollisuutta seurata luokassa olevan oppitunnin etenemistä esteettä ja sitä, ettei eriyttämistä tehdä liian näkyvästi ja oppilasta leimaavasti. Lisäksi eriyttämistilan tulisi olla koko ajan opettajan tai kouluavustajan valvottavissa.

Teknologialta toivottiin ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä, saatavuutta ja käyttöluotettavuutta. Monissa vastauksissa tuotiin esille, ettei se saisi olla ylikorostetussa asemassa. Monipuolisuutta toivottiin tässäkin asiassa. Älytaulu ja dokumenttikamera tulisi olla aina saatavilla, mutta myös liitu- tai valkotaulu. Oppilaitten käyttöön toivottiin tietokoneita, mutta myös sitä, että oppilailla ei olisi koneille pääsyä koko ajan. Eriyttämistilassa olisi hyvä olla esimerkiksi näyttö, josta voi nähdä samat asiat, kuin luokan älytaululla. Lisäksi toivottiin runsaasti sähköpistokkeita laitteiden käyttöä ja lataamista varten.

Eniten käytetty keino rauhoittaa opetustilannetta ja eriyttää opetusta oli kyselyn mukaan istumajärjestys sekä oppilaiden ryhmittely tarpeen mukaan erilaisiin ryhmiin työskentelemään. Opetustiloilta vaaditaan monipuolisuutta, muunneltavuutta ja tilan tuntua. Esteetön näkyvyys ja liikkuminen luokassa korostuvat. Kalustuksen olisi oltava helposti erilaisiin tarpeisiin muuntuva ja ryhmiteltävä: tarvittaessa yksittäinen pulpetti , mahdollisesti näkösuojalla, tarvittaessa pari-/ryhmäpöytiä ja suojaisia ”soppia”. Sen tulisi mahdollistaa opettajajohtoinen opetus, keskustelupiirit, ryhmä- ja parityöskentely, sekä toiminnallinen liikkumistilaa vaativa työskentely. Lisäksi kalustuksen tulisi olla ergonominen sekä oppilaille että opettajalle. Muunmuassa tavallista pulpettia korkeampia pöytiä ja tuoleja ehdotettiin opettajan selän säästämiseksi. Luokassa tulisi olla myös säilytystilaa, jotta olisi mahdollisuus siirtää välineet piiloon silloin, kun niitä ei tarvita ja siten säilyttää esteetön näkyvyys ja rauhallinen, siisti yleisvaikutelma. Toiveissa maalailtiin kuvaa opetustilan aistikokemuksista: rauhallinen, viihtyisä,  ei-niin-koulumainen sisutus ja kalustus, miellyttävät värit ja  materiaalit, mukavat istuinryhmät, äänieristävyys tilojen välillä, akustiikka, ”pehmeä tila”, lukunurkkaus,  sohvia, nojatuoleja, säkkituoleja, tyynyjä.

Tältä pohjalta suunnittelu jatkuu. Osa ohjausryhmää kävi reilu viikko sitten tutustumassa myös yliopiston LeaF-tilaan: www.leaforum.fi, sekä Ritaharjun koulun tiloihin. Molemmista tarttui mukaan pohdittavia ideoita. Pian on joululoman aika ja jätämme ideat hautumaan tammikuulle: annetaan itsellemme lupa olla jouten.  Levollista joulun aikaa jokaiselle!

”Joutilaisuus on luovan ihmisen tapa rukoilla luovuutta tulemaan. Mutta veltoille ja laiskoille ei luovuus näyttäydy koskaan eikä missään.”

Jussi T. Koski & Tommy Tabermann


Tytti Haapamäki


Kommentarer (1):

markku.lang@oulu.fi   18.12 2013 13:46

Tosi hyviä vastauksia ja kommentteja on kyselyyn jätetty. Esille tulleiden haasteiden parissa kipuilevat varmasti muutkin kuin Norssin opettajat.Logga in först för att skriva en kommentar.

YLLÄPITO JA TUKI: info@oppimaisema.fi   •